دانلود رایگان


طراحی کنترل کننده بهینه شده فازی نوع دو باالگوریتم جستجوی شکارجهت کنترل بار-فرکانس درسیستم قدرت - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی کنترل کننده بهینه شده فازی نوع دو باالگوریتم جستجوی شکارجهت کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت

دانلود رایگان طراحی کنترل کننده بهینه شده فازی نوع دو باالگوریتم جستجوی شکارجهت کنترل بار-فرکانس درسیستم قدرت فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: كنترل بار-فركانس در سيستم هاي قدرت
مقدمه. 2
1-1 كنترل بار-فركانس در سيستم هاي قدرت.. 3
1-1-1 مفهوم ناحیه کنترل. 5
1-1-2 ارائه بلوک دیاگرام مجزای کنترل فرکانس تک ناحیه. 5
1-1-3 پاسخ حالت پایدار. 7
1-1-4 پاسخ دینامیکی.. 8
1-2 رويكرد پایان نامه. 9
فصل دوم: سيستم هاي کنترل کننده فازي نوع يك و دو
مقدمه. 10
2-1 سيستم فازي.. 10
2-1-1 تاریخچه ی فازی.. 11
2-1-2 اساس سیستم های فازی.. 12
2-1-3 انواع سیستم های فازی.. 12
2-1-3-1 سیستم های فازی خالص.... 13
2-1-3-2 سیستم فازی TSK.. 13
2-1-3-3 سیستم فازی با فازی سازی و غیر فازی سازی.. 14
2-1-4 مجموعه ها ي قطعي و فازي.. 15
2-1-4-1 مجموعه های قطعی.. 15
2-1-4-2 مجموعه های فازی و توابع تعلق.. 15
2-1-5 عملیات بر روی مجموعه های فازی.. 17
2-1-5-1 عملگر مکمل.. 18
2-1-5-2 عملگر اجتماع. 18
2-1-5-3 عملگر اشتراک.. 19
2-1-6 رابطه ی فازی.. 19
و
2-1-7 مثالی از پیاده سازی سیستم فازی ممدانی در نرم افزار MATLAB.. 19عنوان صفحه
2-2 معرفی سیستم فازی نوع دو. 23
2-2-1 عدم قطعيت... 25
2-2-2 ساختار سیستم فازی نوع دو. 26
2-2-3 توسعه جعبه ابزار فازی نوع دو در MATLAB.. 27
فصل سوم: الگوريتم بهينه سازي جستجوي شكار
مقدمه. 31
3-1 الگوریتم فرا-اكتشافي جستجوي شکار. 32
3-1-1 مراحل الگوريتم جستجوي شكار. 33
فصل چهارم: مروری بر پژوهش هاي پيشين
مقدمه. 41
4-1 كنترل چند ناحيه اي بار- فركانس در فضاي رقابتي صنعت برق با روش كنترل فيدبك خروجي بهينه. 42
4-2 کنترل کننده نامتمرکز تطبیقی مقاوم بار - فرکانس سیستم های قدرت با استفاده از شناسایی اثرات تداخلی.. 46
4-3 طراحي رگولاتور خودتنظيم براي كنترل بار فركانس با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات تركيبي HPSO.. 50
4-4 كنترل كننده PI مبتني بر منطق فازي جهت كنترل بار فركانس درسيستم هاي قدرت بهم پيوسته 56
4-5 طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل بار فرکانس درسیستم- هاي قدرت.. 59
4-6 آموزش شبكه فازي عصبي جهت تنظيم بهينه پارامترهاي كنترل كننده PID براي كنترل بار فركانس در سيستمهاي قدرت بهم پيوسته 61
4-7 بهینه سازی اجتماع ذرات بهبود یافته بر اساس کنترل بار- فرکانس در یک سیستم قدرت تک ناحیه ای.. 64
4-8 طراحی پارامترهای کنترل کننده PID برای سیستم AVR با استفاده از الگوریتم بهینهسازی PSO.. 66
4-9 طراحي كنترل کننده فازي نوع دو مساله كنترل بار- فركانس براي سيستم قدرت دو ناحيه اي.. 68
4-10 كنترل بار- فركانس در سيستم هاي قدرت بهم پيوسته با در نظر گرفتن قيد نرخ توليد با استفاده از کنترل کننده فازي نوع دو 70
فصل پنجم: شبیه سازی كنترل بار -فركانس در سیستم قدرت تک ناحیه ای و نتايج شبيه سازي
مقدمه. 72
5-1 مدلسازي سیستم قدرت تک ناحیه ای.. 73
5-2 کنترل کننده هاي استفاده شده در حل مساله بار-فركانس... 74
5-2-1 کنترل کننده فازی نوع دو. 77
ز
5-3 نتایج شبیه سازی کنترل کننده ها در حل مساله بار فركانس... 78عنوان صفحه
5-4 بهینه سازی کنترل کننده های فازی نوع یک و دو با استفاده از الگوریتم جستجوي شكار(HUS) 81
5-4-1 اعمال الگوریتم HUS به کنترل کننده فازی و نتایج شبیه سازی.. 81
5-5 جمع بندي فصل.. 88
فهرست منابع. 89
ح

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
....................................................................................... 53
............................................................................................... 54
(ISE............................................................................. 58
.................. 59
جدول 4-5: نتایج شبیه سازی برای سیستم برق تک ناحیه ای برای کنترل کننده های PI و PID بهینه شده با PSO بهبودیافته........ 65
.................................................................... 74
......................................................................................................... 75
........................................................................................... 76
....................................... 80
.............................................. 81
............................................. 81
HUS................................................................................... 84
................................................................. 84
...................................... 87
...................... 87
...................... 87
HUS (بر حسب ثانيه)........... 88

ط


فهرست شکل ها
عنوان صفحه
..................................................................................................... 4
........................................................................................ 5
......................................................................... 6
............................................................................................. 7
........................................................................... 8
......................................................................................... 13
TSK.................................................................................................. 13
................................................................... 14
........................................................................................... 17
...................................................................................... 17
............................................................................................ 17
........................................................................ 20
........................................................................................................... 21
........................................................................................... 21
.................................................................................. 22
.......................................... 22
.................................................... 23
................................................................ 24
................................................................................... 25
................................................................................... 25
FOU برای تابع عضویت گوسی............................................................................................ 26
.......................................................................................................... 27
MATLAB................................................................ 28
MATLAB............................................................ 29
MATLAB............................................................... 29
MATLAB................................................................. 30
MATLAB.................. 30
HUS........................................................................................... 34
......................................................................................... 39
ی
شكل 3-3: منحني همگرايي مقدار كمينه رابطه (3-8) ................................................................................ 40عنوان صفحه
..................................................................................... 42
................................................................................................................................................... 44
44
45
45
46
.................................................................................................... 47
...................................................... 47
........ 48
...... 48
........ 49
................................................................................................................................................... 49
........................................................................................ 50
............................................................................................ 51
.............................................................................................. 52
......................................................................................... 54
t ثانیه 55
t ثانیه و تغيير پله 02/0 پریونیت در زمان 15=t ثانیه........... 55
t ثانیه 56
................................................................................. 57
......................................... 57
.......................................... 58
ک
شکل 4-23: تغییرات فرکانس در نواحی اول و دوم و تغییرات توان انتقالی (مورد ج)........................................... 58عنوان صفحه
................................................................................... 60
.................................................................................. 60
PI...................................................................................... 61
............................................. 61
.................................................................................. 62
-عصبي تطبيقي براي بار –فركانس................................................................... 63
................................................ 63
PID................................................................ 64
IPSO-PID پیشنهادی..................................................... 65
PI.............................................................................................. 66
IPSO-PID.................................................................................. 66
AVR............................................................................................... 67
.......... 68
.............................................................................................. 68
................ 69
............... 69
.................................................................................. 70
................................................................. 71
................................................................ 71
.................................................................................................. 74
.......................................................... 74
PI.................................................................................................................. 75
............................................ 76
.......................................................................... 77
......................................................................................... 77
.............................................. 78
..................................................................... 79
..................................................................... 80
.................................................................. 80
............................................. 82
ل
شکل 5-12: ساختار سیستم قدرت تک ناحیه ای با در نظرگرفتن بهینه سازی کنترل کننده هاي فازی......................... 82عنوان صفحه
HUS در کنترل کننده هاي فازی نوع يك و دو......................................... 85
....................... 85
...................... 86
...................... 86

م


فهرست علامت ها و اختصارها
LFC
Load Frequency Control
HUS
Hunting Search Algorithm
PID
proportional–integral–derivative
PI
proportional–integral
ID
Integral Derivative
FPI
Fuzzy Proportional Integral
PSO
Particle Swarm Optimization
HPSO
Hybrid Particle Swarm Optimization
IPSO
Improved Particle Swarm Optimized
ISE
Integral of Square Error
ITSE
Integral of Time Multiplied Square Error
GRC
Generation Rate Constraint
GA
Genetic Algorithm
AVR
Automatic Voltage Regulator
HGCR
Hunting Group Consideration Rate
HG
Hunting Group
PCR
Position Correction Rate
MML
Maximum movement toward the Leader

ن

چکیده
PI، PID، فازی نوع يك و فازی نوع دو استفاده شده است. همچنين برای بهبود وضعیت عملکرد کنترل کننده های فازی يك و دو از الگوریتم جستجوي شكار استفاده شده است. نتايج شبيه سازي نشان داده است كه کنترل كننده های فازی بويژه كنترل كننده فازي نوع دو در مقابل تغییرات وسیع پارامترهای سیستم و عوامل غیر خطی حساسیت نشان داده و خود را با تغییرات به راحتی تطبیق می دهند. نتايج نشان داده است كه كنترل کننده هاي فازي بويژه كنترل كننده فازي نوع دو در زمان نشست كمتر و با سرعت بيشتري نسبت به كنترل كننده های بهره ثابت ( PID,PI) نوسانات فركانس سيستم مورد مطالعه را ميرا مي سازد. همچنين نتايج حاصل از بهينه سازي كنترل کننده هاي فازي با استفاده از الگوريتم جستجوي شكار نشان داده است كه بهينه كردن متغيرهاي ورودي و خروجي كنترل كننده هاي فازي منجر به بهبود عملكرد كنترل كننده نسبت به قبل از بهينه سازي مي گردد و عملكرد كنترل كننده را در پايدارسازي نوسانات فركانس سيستم بهبود مي بخشد.


کنترل بار


فرکانس


سیستم قدرت تک ناحیه ای


کنترل کننده فازی نوع دو


الگوریتم جستجوی شکار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرادرس طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی ...

علاوه بر این، نحوه تنظیم ضرایب کنترل کننده pid با استفاده از رویکرد زیگلر-نیکولز، در این فیلم آموزشی مورد بحث واقع شده است و نتایج به دست آمده از این روش، با نتایج مربوط به زمان بندی بهره فازی برای کنترل کننده pid، مقایسه شده اند.

مقاله کنترل هوشمند قطار با استفاده از کنترل کننده فازی نوع دو

مقاله کنترل هوشمند قطار با استفاده از کنترل کننده فازی نوع دو ... فازی نوع دو ... قدرت ...

کنترل‌ - turkumusic.ir

تحقيق تنظيم خودکار کنترلکننده‌ (pid) ... (pid) با استفاده از گروه ذرات بهینه‌سازی (pso) ...

طراحی مدار تمام جمع کننده با استفاده ازترانزیستورهای کربن ...

طراحی مدار تمام جمع کننده ... تعداد صفحات:71 نوع ... شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده ...

یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از کنترل کننده pid تنظیم شده توسط کنترل کننده فازی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات ... 32, طراحی یک شبکه عصبی آنالوگ با توان مصرفی کم .... 180, طراحی سیستم کنترل دفع فعال اختلال برای کشتی.

کنترل - research-paper.ir

... بار فرکانس درسیستم قدرت ... شده با کنترل کننده فازی ... طراحی بهینه کنترل کننده ...

کنترل‌ - turkumusic.ir

تحقيق تنظيم خودکار کنترلکننده‌ (pid) ... (pid) با استفاده از گروه ذرات بهینه‌سازی (pso) ...

کنترل - research-paper.ir

... بار فرکانس درسیستم قدرت ... شده با کنترل کننده فازی ... طراحی بهینه کنترل کننده ...

شبیه سازی مقالات تخصصی الگوریتم ژنتیک - منطق فازی - کنترل ...

... منطق فازی - کنترل کننده ... غیرخطی، کنترل فازی، کنترل بهینه ... درسیستم های قدرت

بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی - پژوهانه

... کننده بهینه شده فازی نوع دو با الگوریتم جستجوی شکارجهت کنترل بار-فرکانس ... قدرت دو ...

موضوع پایان نامه برق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله ...

... سلولهای قدرت با دو ... کنترل کننده فازی نوع 2 ... بهینه شده ی تقویت کننده ...

قسمت اول بانک مقالات شبیه سازی شده برق کنترل - متلبی

با توجه به اینکه در مقاله تنها معادلات کنترل کننده غیرخطی ارائه شده است و صحبتی از نحوه طراحی و پیاده سازی کنترل کننده pid نشده است , تنها کنترل کننده غیرخطی پیاده سازی شده است.

مقاله کنترل هوشمند قطار با استفاده از کنترل کننده فازی نوع دو

مقاله کنترل هوشمند قطار با استفاده از کنترل کننده فازی نوع دو ... فازی نوع دو ... قدرت ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - ترجمه فا

کنترل کننده pid-فازی بهینه سازی ... دی سی تفکیک شده دو طرفه ... طراحی فیلتر قدرت اکتیو ...

کنترل‌ - turkumusic.ir

تحقيق تنظيم خودکار کنترلکننده‌ (pid) ... (pid) با استفاده از گروه ذرات بهینه‌سازی (pso) ...

مقاله های ارشد کنترل: فازی، چند متغیره، مدرن، غیرخطی ...

مقاله یک سیستم CSTR روش کنترلی را ارائه و پیاده سازی نموده,اما در این پروژه روش مقاله را برای سیستم quadrotor طراحی شده و برای quadrotor خطی شده به وسیله روش خطی سازی فیدبک یک کنترل کننده H_inf طراحی شده و عملکرد اون رو ارزیابی کرده.

کنترل - profdoc.um.ac.ir

... 30 - طراحی کنترلکننده دو ... فازی نوع 2 بهینه سازی شده ... بار فرکانس درسیستم قدرت ...

قسمت اول بانک مقالات شبیه سازی شده برق کنترل - متلبی

با توجه به اینکه در مقاله تنها معادلات کنترل کننده غیرخطی ارائه شده است و صحبتی از نحوه طراحی و پیاده سازی کنترل کننده pid نشده است , تنها کنترل کننده غیرخطی پیاده سازی شده است.

موضوع پایان نامه برق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله ...

... سلولهای قدرت با دو ... کنترل کننده فازی نوع 2 ... بهینه شده ی تقویت کننده ...

یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از کنترل کننده pid تنظیم شده توسط کنترل کننده فازی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات ... 32, طراحی یک شبکه عصبی آنالوگ با توان مصرفی کم .... 180, طراحی سیستم کنترل دفع فعال اختلال برای کشتی.

مقاله کنترل هوشمند قطار با استفاده از کنترل کننده فازی نوع دو

مقاله کنترل هوشمند قطار با استفاده از کنترل کننده فازی نوع دو ... فازی نوع دو ... قدرت ...

قسمت دوم بانک مقالات شبیه سازی شده برق کنترل - متلبی

در این مقاله طراحی کنترل کننده بهینه حول محور ... از دو نوع کنترلر ... سازی شده برق قدرت.

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل اضافه وزن نازنین زهرا دانش آموز پایه … آموزشگاه … را برطرف نمایم؟

دانلود گزارش تخصصي با موضوع چگونگی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه چهارم

پاورپوینت مراحل چاپ یک مقاله در ژورنال یا ارائه در کنفرانس(ازمرحل ارسال تا چاپ)

دانلود مقاله دارائيهاي ثاب1

واحد پشم ریسی

تحقیق آماده خديجه (ص)

قانون اساسي

فایل فلش گوشی چینی gooweel m5 pro با اندروید 5.1 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_yuanda6580_we_l

دانلود پاورپوینت آماده ویژه عید نوروز قابل ویرایش با فرمت PPT

تحقیق چكيده برق دی سی