دانلود فایل


دانلود مقاله کامل درباره جرائم عليه اموال و امنيت دولت - دانلود فایلدانلود فایل جرائم علیه اموال و امنیت دولت

دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره جرائم عليه اموال و امنيت دولت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :35

بخشی از متن مقاله
جرائم عليه اموال و امنيت دولت
4 - هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم يك واحد است "
با عنايت به اين ماده اولا گروه و جمعيت مي بايست دربرابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه نمايد ثانيا گروه و جمعيت مي بايست متشكل باشد ثالثا مي بايست مركزيت آن باقي باشد تا شامل مدلول حكم قرار گيرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم مي شوند منتها اعضا و هواداران مي بايست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پيشبرد اهداف گروه فعاليت و تلاش نمايند و اين تلاش و فعاليت هم موثر باشد خامسا لازم نيست اعضا و هواداران كه تمام شرايط قبل را دارند در شاخه نظامي شركت داشته باشند به اين ترتيب در صورتي كه گروهي وجود داشته باشد كه قيام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي نكرده باشد شامل ماده نمي شود همچنين هواداري كه تنها گروه مزبور را تشويق مي كند شامل ماده نمي شود زيرا وي فعاليت و تلاش موثر براي پيشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخيص تاثير و عدم تاثير با دادرس مي باشد به اين ترتيب در صورتي كه گروه مزبور داراي شبكه تلوزيوني راديويي باشند نيز عضويت و فعاليت در آن نيز شامل ماده مي شود منتها مشروط به اينكه شرايط ماده را كامل داشته باشند كمك مالي نيز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات مي باشد منتها به شرطي كه كمك مالي در پيشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتي به چنين گروهي نمي تواند موثر باشد زيرا درست است كه ملاك تشخيص قاضي است لاكن در مواردي كه به حكم عقل و منطق اقدامي موثر واقع نمي شود قاضي حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثاني ملاك تشخيص قاضي نيز مي بايست مدلل و مستند به قرائن منطقي و عقلاني باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام مي باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارد محارب و مفسد في الارض مي باشند "
اولا ملاك ماده براي مجازات نمودن شامل دو دسته مي شود كساني كه در ريختن طرح براندازي حكومت و تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره براي آن اقدام مي نمايند و نيز كساني كه با علم و عمد كمك مالي موثر به گروه يا افراد مزبور مي نمايند و يا اينكه وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار گروه مي گذارند ثانيا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ريزي براندازي و هم تهيه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولي لازم نيست هيچ اقدام ديگري نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " يا " در مقام تفكيك بوده لذا يا كمك مالي موثر و يا در اختيار نهادن وسايل و اساباب كار و سلاح براي مجازات نمودن كفايت مي كند نكته در خصوص قسمت اخير اينكه لازم نيست هم وسايل در اختيار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر مي بود مقنن همان اصطلاح عام وسايل را به كار مي برد نكته ديگر اينكه كمك مالي مي بايست موثر باشد ملاك تشخيص قاضي است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضيه و تشخيص منطقي و عقلاني آن را تشخيص مي دهد نكته آخر اينكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد في الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در اين خصوص قبلا بيان شد تنها يك نكته بيان مي شود : هر چند در خصوص اين دو عنوان ماده 183 يك تعريف بيان نموده و لذا در تمامي مواردي كه نياز به تبيين عنصر قانوني جرم مي باشد مي بايست به همين ماده برگشت نمود و مفسد في الارض يا محارب را با همين ماده تعريف نمود لاكن اين تعريف هم نمي تواند ما را در اثبات اينكه مقنن به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نمايد زيرا در مواد 186 و 187 و نيز 188 - چنانكه خواهد آمد - عنصر مادي جرم به اقداماتي اشاره نموده كه در دايره تعريف محارب و مفسد في الارض مندرج در ماده 183 نمي گنجد ممكن است گفته شود مواد ياد شده از آنجايي كه به اقداماتي اشاره نموده است و براي آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كليه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصاديق محارب و مفسد في الارض را طي موادي بيان نموده است اين نظريه با دو اشكال اساسي مواجه است : اولا اينكه ماده 183 در مقام تعريف محارب و مفسد في الارض مي باشد و هيچ مجازاتي را بيان ننموده اقدام مقنن به اين معني است كه تعريف قانوني محاربه را بيان نموده و هر جا نياز به تعريف محاربه بود مي بايست به ماده 183 رجوع نمود و هم اينكه اگر مقنن مي خواست مي توانست در ماده 183 مصاديق ديگر را به عنوان تعريف بيان دارد و از جمله اقدام عليه حكومت اسلامي ثانيا تعريف محاربه در ماده 183 با فقه نيز هماهنگ مي باشد در حالي كه با در نظر گرفتن پيشينه فقهي جايي براي دخول مصداقي ديگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعريف فقهي ماده 183 را وضع نموده است لذا اين تعريف در تمام مواردي كه در مصداق محاربه و افساد في الارض دچار اشكال مي شويم مي بايست كارگشا باشد لذا در صورتي كه مقنن ماده 183 را بيان نمي نمود در آن صورت مي توانستيم با اين استدلال كه تعريفي قانوني در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوي توجيه نماييم كه البته در آن صورت هم با عنايت به قانون اساسي به فقه رجوع مي نموديم و در آن صورت هم تعريف فقهي با ماده 183 هماهنگ مي شد به هر حال آنچه اصل مي باشد اين است كه با وجود تعريف ماده 183 از محاربه و افساد في الارض جايي براي قراردادن مصداقي ديگر نمي بايست وجود داشته باشد البته در صورتي كه مقنن ماده 183 را براي محاربه بيان مي نمود مي توانست مصاديق ديگر را افساد في الارض تلقي نمايد اما اين اقدام صورت نگرفته است با اين حال يك توجيه براي مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اينكه آنها را در حكم محاربه و افساد في الارض تلقي نماييم يعني به حكومت حق دهيم اقداماتي ديگر را كه با تعريف فقهي هماهنگ نيست به عنوان محاربه حكمي در نظر گيرد اين نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانيا اينكه مي بايست بررسي شود - توسط فقها – كه آيا حكومت مي تواند برخي مصاديق ديگر خارج از تعريف فقهي را در حكم محارب تلقي نمايد و حد محاربه را بر آن اعمال دارد يا خير ؟ به بيان ديگر آيا حد محاربه آنقدر قابل تفسير مي باشد كه برخي مصاديق ديگر را هم داخل در آن نماييم منتها مجازات آن را حكمي تلقي نماييم
6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: " هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است . " در اين ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدي از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته شده است


*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


جرائم علیه اموال و امنیت دولت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تخصصی حقوق و فقه - جرائم عليه امنيت

تخصصی حقوق و فقه - جرائم عليه امنيت ... باشند و دولت و حكومت ... جرائم عليه اموال 1 ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی ...

دانلود مقاله نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، دکتر ...

دانلود متن کامل مقاله نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از دکتر سید محمد هاشمی و قدرت الله رحمانی که در فصلنامه تحقیقات حقوقی منتشر شد.

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی ...

دانلود فايل ( تحقيق با موضوع اسناد تجاري، چک، سفته و اسناد

... در وجه حامل و جرائم عليه اموال و ... دانلود مقاله چک ، سفته و ظهر ... کامل درباره ...

دانلود فايل ( تحقيق با موضوع اسناد تجاري، چک، سفته و اسناد

... در وجه حامل و جرائم عليه اموال و ... دانلود مقاله چک ، سفته و ظهر ... کامل درباره ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

... عليه امنيت ملت و دولت ... تحقیق و مقاله ... دانلود ... در حوزة جرائم عليه دولت و ...

گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم عليه امنيت ملت و ...

... مقاله حقوقی فقهی ... جرائم علیه دولت و جرائم سیاسی ... ارعاب‏ مردم و گرفتن اموال آنها ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

... جرائم عليه امنيت ملت و ... در حوزة جرائم عليه دولت و ... دانلود مقاله درباره ...

تخصصی حقوق و فقه - جرائم عليه امنيت

تخصصی حقوق و فقه - جرائم عليه امنيت ... باشند و دولت و حكومت ... جرائم عليه اموال 1 ...

دانلود ديتابيس آماده در مورد قانون مجموعه کامل از بانک ...

... پاورپوینت آماده رایگان دانلود مقاله ... عليه اشخاص و ... و اتلاف اموال و ...

مقاله در مورد جرائم عليه اشخاص- متن قانون

مقاله در مورد جرائم عليه اشخاص- متن قانون - پت و مت - رز بلاگ pat-o-mat2000.rozblog.com/.../--مقاله-در-مورد-جرائم-عليه-اشخاص--متن-قانون-.html 22 آگوست 2016 ... مقاله در مورد جرائم عليه اشخاص- متن قانون 1 .

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی ...

گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم عليه امنيت ملت و ...

... مقاله حقوقی فقهی ... جرائم علیه دولت و جرائم سیاسی ... ارعاب‏ مردم و گرفتن اموال آنها ...

جی آر | کاملترین فایل جرائم علیه اموال و امنیت

کاملترین فایل جرائم علیه اموال و ... اموال و امنیت دولت. ... دانلود فایل کامل مقاله ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی ...

دانلود رایگان مقاله در مورد جهانی سازی و بین المللی شدن ...

ماده 3 این معاهده نیز به «جرائم و ... توقیف اموال ... دانلود مقاله درباره ...

مقاله بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ...

لینک دانلود و خرید ... مستخدم دولت و يا ... هر دسته اموال منقول و غير ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

... عليه امنيت ملت و دولت ... تحقیق و مقاله ... دانلود ... در حوزة جرائم عليه دولت و ...

بررسی صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

بررسی کامل صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه ... و دانلود ... عليه امنيت آن دولت ...

جايگاه بزه‌ديده در جرائم عليه اموال و مالكيت

توقیف اموال دولت و ... در خصوص جرائم عليه اموال و ... قالب كتب و مقاله يا ...

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی ...

4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال ... از آنجا که پول شویی و جرائم ... شده تا حاکمیت کامل دولت بر ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق، پروژه و پایان ... آن در جرائم علیه اموال ... نامه/مقاله درباره اشغال ...

مقاله فارسی رایگان جرم شناختي کلاهبرداری از طريق سکه هاي ...

آنان از اين هوش و ذکاوت ، تحصيلات عاليه ، موقعيت اجتماعي و چرب زباني بعنوان ابزار کار خود براي به دام انداختن قرباني بهره گیری مي کنند و اين خصيصه ها معمولاً تعقيب و دستگيري را مشکلتر از تعقيب و دستگيري ساير مجرمين مي کند.

مقاله بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ...

مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است .

جايگاه بزه‌ديده در جرائم عليه اموال و مالكيت

توقیف اموال دولت و ... در خصوص جرائم عليه اموال و ... قالب كتب و مقاله يا ...

گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم عليه امنيت ملت و ...

... مقاله حقوقی فقهی ... جرائم علیه دولت و جرائم سیاسی ... ارعاب‏ مردم و گرفتن اموال آنها ...

فرآوری استون در واحد تولید فنل به منظور بهینه شدن اقتصادی واحد.DOC

پاور پوینت (اسلاید) داروهاي مورد استفاده در ريکاوري و CPR

تحقیق آماده نقد آراء ویلفردو پارتو

آموزش طراحی گام به گام وب سایت خبری با asp.net

دانلود فایل pit گوشی سامسونگ GT-I8190

دانلود مقاله بررسی بهای تمام شده چند نوع از محصولات کشاورزی

تحقیق در مورد اهميت دردهاي ناگهاني در سرطان

دانلودپاورپوینت درمورد آماده شدن براي مسابقات )تغذيه قبل ودر طول ورزش)

ایجاد امنیت در شبکه های کامپیوتری (مناسب پایان.نامه)