دانلود فایل


پاور پوینت (اسلاید) گردهمايي سالانه‌ي آمار صنعت برق - دانلود فایلدانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) گردهمایی سالانه‌ی آمار صنعت برق

دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) گردهمايي سالانه‌ي آمار صنعت برقمحتواب برخی از اسلاید ها :


عرضه‌ي خدمات اطلاعات و آمار صنعت برق كشور و ساير كشورها به متقاضيان داخل و خارج از كشور، بصورت چاپي و الكترونيكي با كمك فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي با اولويت مديران و كارشناسان صنعت برق از طريق گردآوري اطلاعات و آمار شركت‌ها و سازمان‌هاي تحت پوشش كه در امر توليد، انتقال و توزيع برق فعاليت مي‌كنند و با تاكيد بر صحت و زمانمند بودن مي‌باشد. اين واحد باتوجه به سابقه‌ي انتشارات آماري و ارائه‌ي گزارشات متنوع متولي تهيه‌ي گزارش رسمي مي باشد.4انعكاس شاخص هاي ملي صنعت برق كشور و مورد استفاده در ارگان هاي مملكتي (مجلس، دولت)
انتشار رسمي گزارش هاي آماري صنعت برق و استناد به آن‌ها
استفاده از اطلاعات جهت برنامه ريزي، نظارت ، تصميم گيري و ارزيابي
مقايسه‌ي واحدهاي صنعت برق
ارائه‌ي عملكرد صنعت برق
ارائه‌ي برنامه صنعت برق
مورد استفاده‌ي مديران ارشد، مديران و كارشناسان وزارت نيرو و شركت توانير جهت انجام وظايف ستادي
مورد استفاده‌ي ارگان‌هاي برنامه ريزي كشور (معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري، بانك مركزي ايران، مركز آمار ايران)
استفاده از اطلاعات و آمار توسط مشاوران، پيمانكاران و توليدكنندگان
استفاده از اطلاعات و آمار توسط دانشگاه ها به منظور انجام پروژه هاي تحقيقاتي
مورد استفاده‌ي سازمان هاي خارج از كشور(سازمان ملل....) 56گزارش هاي آماري سالانه
انتشار گزارش برق روستايي
انتشار گزارش آمار تفصيلي
ويژه مديران
توليد نيروي برق
انتقال نيروي برق
توزيع نيروي برق
انتشار گزارش 43 ساله صنعت برق فارسي
انتشار گزارش 43 ساله صنعت برق لاتين
انتشار گزارش صنعت برق فارسي
انتشار گزارش صنعت برق لاتين
انتشار گزارش راهبردي صنعت برق (بر اساس 9 ماه عملكرد و3 ماه برآورد)
خلاصه وضعيت آماري صنعت برق كشور بصورت هفتگي
خلاصه ي گزارش هاي آماري بصورت بروشور براي رفع نيازهاي مديران ارشد8توسعه و بروزرساني سايت آمار صنعت برق فارسي با آدرس http://amar.tavanir.org.ir
گزارش ماهانه ي توليد
پيشرفت فيزيكي طرح ها هر سه ماه يك بار (فصلي)
راهبري نرم افزار آمار در ستاد و شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق
توسعه و بروزرساني سايت آمار صنعت برق (لاتين)11سايت آرشيو گزارش ها: شامل گزارش هاي آماري دهه‌ي 40 تا 80 مي باشد.14تهيه‌ي CD گزارش هاي آمار تفصيلي
تهيه‌ي CD گزارش هاي 43 سال صنعت برق (فارسي و لاتين)
تهيه‌ي CD گزارش هاي صنعت برق (فارسي و لاتين)
16ارزيابي وضعيت صنعت برق كشورهاي منطقه و مقايسه با صنعت برق ايران از لحاظ:

17طرح آمار كلان
طرح «سامانه ي خودكار جمع آوي اطلاعات آماري شركت ها» براي 16 شركت برق منطقه اي و 38 شركت توزيع اجرا شده است. براي بروز كردن آمار شركت ها، خصوصاً اطلاعات دوره اي فروش و مشتركين.
سامانه ي فوق يك سيستم مكانيزه ي تحت وب بوده كه در ساعت 12 ظهر هر روز از طريق وب سايت شركت توانير به سايت شركت ها وصل شده و 120 قلم آماري را بروز مي كند
18 آمار نيروي انساني كليه‌ي شركت هايي كه به صورت پيمانكار براي صنعت برق فعاليت مي كنند كه حدوداً آمار نيروي انساني 1561 شركت جمع آوري شده است و بزودي بصورت گزارش منتشر خواهد شد.
22همكاري تنگاتنگ با:
معاونت ها و دفاتر شركت توانير براي جمع‌آوري اطلاعات و پاسخگويي به نيازهاي آنها از جمله تهيه‌ي 26 فرم آماري مجمع توانير از 43 فرم
وزارت نيرو (دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي و كميته‌ي آب و برق)
مركز آمار ايران
شركت هاي زيرمجموعه23قلم24وزارت نيرو - سابا-سانا-مپنا-سازمان توسعه برق- تعميرات نيروگاهي
ستاد توانير - دانشگاه ها
مجلس - شركت هاي دولتي
رياست جمهوري - شركت هاي خصوصي
بانك مركزي - ساير شركت ها
مركز آمار ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزي
شركت هاي برق منطقه اي
مديريت توليد
توزيع نيروي برق
استانداريها252627جمع آوري اطلاعات از شركت هاي برق منطقه اي، توزيع نيروي برق، مديريت توليد و شركت هاي وابسته توانير
كنترل و صحت سنجي اطلاعات
تهيه گزارشات آماري صنعت برق28ميزان اهميت انتشار گزارشهاي آماري 96% وميزان استفاده 70 % بدست آمد.
بيشترين ميزان استفاده از گزارشات :
جهت اطلاع رساني : 70 %
جهت تصميم گيري : 62%
جهت برنامه ريزي : 64.4%
جهت کنترل ونظارت: 62.2 %
منابع تامين اطلاعات وآمار كاركنان ستاد توانير:
44% گزارش هاي آماري منتشره
30% ازشرکتهاي تابعه و وابسته به توانير
11% از معاونت هاي توانير
9% از مدِيريت شبکه
6% از خارج ازصنعت برق است.
گزارش هاي چاپي ، اولويت اول را در”استفاده” ازمحصولات آماري دارند وسپس گزارشات روي اينترانت
ميزان صحت ودقت گزارش ها ازديد کاربران ، درسال 83 ، 63.9% ودرسال 85 ، 69% گرديد.29آمار ثبتي

امكان ثبت داده ها در هنگام وقوع عمل
امكان ثبت داده ها در پايين ترين نقطه ي توليد
هدف نظام آمار ثبتي، برآورده ساختن اكثر نيازهاي آماري و اطلاعاتي سازمان ها به وسيله ي ثبت خودكار آمارها در هنگام توليد است.
در حال حاضر شركت توانير پروژه اي تحت عنوان «متدولوژي طراحي و پياده سازي سامانه ي آمار ثبتي» را براي 25 قلم اطلاعاتي براي پست‌هاي فوق توزيع در منطقه ي پايلوت شركت برق مازندران در حال انجام دارد.30طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب

نرم افزار تحت وب آمار با آخرين تكنولوژي نرم افزار در مرحله ي پياده سازي است كه بزودي براي بخش‌هاي توليد و توزيع نصب و راه اندازي مي شود ، بخش انتقال آن در دست تهيه مي باشد.31 سيستم آمار نيروي انساني (32 فيلدي) كه تاكنون توسط دفتر منابع انساني شركت توانير تهيه و جمع‌آوري مي‌شد در حال حاضر به واحد آمار تحويل داده شده است.32توليد گزارش هاي آماري پيچيده و وقت گير است زيرا:
تعدد و تنوع سفارشات آماري:
تعداد واحدهايي که نياز به آمار دارند زياد است و هر کدام از اين واحدها، آمار را در فرمت خاصي سفارش مي دهند.
عدم دسترسي آسان و به موقع به داده ها:
به دست آوردن داده ها و اطلاعات از واحدهاي ديگر براي توليد آمار گاه مشکل و وقت گير است.
عدم اطمينان از صحت داده ها:
درباره ي صحت داده ها و اطلاعات دريافتي از واحدهاي ديگر اطمينان وجود ندارد و بعضا اين اطلاعات با هم تناقض دارند.
وجود درخواست هاي گوناگون براي آمارهاي موردي:
تعداد آمارهاي موردي که بايد تهيه گردد زياد است و وقت و انرژي زيادي مي گيرد. 34چه مي شد اگر اين امکان وجود داشت که :
سادگي و سرعت:
با يک عمليات ساده و در کوتاه‌ترين زمان، هر گزارش آماري را، با هر فرمتي، تهيه نمود.
دسترسي آسان و پيوسته به داده ها:
به راحتي و هر لحظه به داده‌ها و اطلاعات مورد نياز دسترسي داشت.
صحت و دقت در داده ها:
داده‌ها و اطلاعات مورد نياز از درست‌ترين و قابل اعتماد ترين منبع در دسترس بود.
امکان انجام آسان گزارش‌هاي موردي:
هر گزارش آماري سفارشي و موردي به راحتي و در کوتاه‌ترين زمان ممکن تهيه گردد.
35 شاد و سربلند باشيد


پاور


پوینت


(اسلاید)


گردهمایی


سالانه‌ی


آمار


صنعت


برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان

پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق ... آمار سایت. کل ...

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق With a low price. Buy a paper about پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق with a secure payment. این فایل پاور …

پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق

فروش پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق برای درک بهتر مطالب. ... آمار سایت. کل ...

پاور پوینت (اسلاید) نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق ...

پاور پوینت (اسلاید) نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق

پاور پوینت (اسلاید) حسابداري صنعتي

خرید ارزان پاور پوینت (اسلاید) ... نقش عايق ها در صنعت برق ... آمار سایت. کل ...

پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق

فروش پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق برای درک بهتر مطالب. ... آمار سایت. کل ...

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق

Bestsellers around پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق. برای دریافت پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق با کیفیت علمی بالا کلیک کنید.

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق

اگر میخواهید پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق عجله کنید و از سایت ما ارزان بخرید. برای دریافت پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي برق با کیفیت علمی بالا کلیک کنید.

پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق

این فایل پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق را از سایت ما بخواهید. توضیح کاملی در رابطه با پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق میخواهید.

پاور پوینت (اسلاید) جلوه‌هاي بصري در ارائه مطالب علمي و ...

فایل پاور پوینت جلوه‌هاي بصري در ارائه مطالب علمي و فني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

پاور پوینت (اسلاید) جلوه‌هاي بصري در ارائه مطالب علمي و ...

فایل پاور پوینت جلوه‌هاي بصري در ارائه مطالب علمي و فني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

پاور پوینت (اسلاید) گزيده قصايد خاقاني

مختصر پاور پوینت (اسلاید) گزيده قصايد خاقاني Receive new articles and updates about پاور پوینت (اسلاید ...

پاور پوینت (اسلاید) تفاوت بين فرآيند قالب گيري و فرآيند ...

فروشگاهی که فایل پاور پوینت (اسلاید) ... نقش عايق ها در صنعت برق ... آمار سایت. کل ...

دانلود پاورپوینت تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان

پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق ... آمار سایت. کل ...

مرجع قالب پاورپوینت آماده 2016 و 2018 - پاورپوینت | PowerGFX

سایت پاور جی اف ایکس طراحی انواع قالب و تم های حرفه ای برای پاورپوینت ، دارای بانک جامع پاورپوینت با دسته بندی موضوعی به صورت اشتراکی از نقاط مختلف ایران.

پاور پوینت (اسلاید) نگارش طرح تجاري

مطالب گوناگون پیرامون پاور پوینت (اسلاید) ... پاور پوینت (اسلاید) مصرف برق ... آمار سایت ...

پاور پوینت (اسلاید) مستند سازی و ارجاع دهی | تاپ درس ...

۷/برق ... پاور پوینت (اسلاید) ... ارزش باتری های لیتیومی در صنعت خودرو – ۱۴ اسلاید;

پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق

فروش پاور پوینت (اسلاید) نقش عايق ها در صنعت برق برای درک بهتر مطالب. ... آمار سایت. کل ...

پاور پوینت (اسلاید) نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق ...

پاور پوینت (اسلاید) نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق

پاور پوینت (اسلاید) تفاوت بين فرآيند قالب گيري و فرآيند ...

خلاصه فایل پاور پوینت (اسلاید) تفاوت بين فرآيند قالب گيري و فرآيند ريخته گري. با مشاهده فایل های پیرامون پاور پوینت (اسلاید) تفاوت بين فرآيند قالب گيري و فرآيند ريخته گري لذت ببرید.

پاورپوینت کمک های اولیه در شکستگی ها -22 اسلاید

دانلود طرح كسب و كار سالن ورزشي چند منظوره

دانلود کتاب Building Harmonica Technique by David Barrett

تاثير عوامل خانوادگي در بزهكاري نوجوانان

دو نمونه از روش اجرایی کنترل اطلاعات مدون الزام متحول شده در تمام استانداردهای مدیریتی شامل ISO9001:2015، ISO14001:2015 و دیگر استانداردها

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

پاورپوینت درسی از قرآن

دانلود درس پژوهی آموزش الفبا فارسی اول ابتدایی

تحقیق قالب سازي

وکتور صورت زن -لگو صورت- وکتور آرایشگاه -فایل کورل