دانلود فایل


دانلود مطالعات طراحی موزه جنگ 299 ص فایل ورد کامل - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع تحقیقات دانلود انواع مقاله و پایان نامه رشته معماری, شهرسازی و عمران

دانلود فایل دانلود مطالعات طراحی موزه جنگ 299 ص فایل ورد کامل دانلود مطالعات طراحی موزه جنگ 299 ص فایل ورد کامل1فهرست مطالب

(بيان مساله)
هدف تحقيق
پيشينه تحقيق
(روش تحقيق)

گام اول مطالعات شناخت جنگ (مباني نظري جنگ)
فصل 1: پولمولوژي (جنگ شناسي)
1-1- جنگ چيست؟
1-1-1- جامعه شناسي جنگ
1-2- سير تکاملي انديشه جنگ
1-2-1- جنگ هاي سنتي
1-2-2- جنگ هاي مدرن (صنعتي)
1-2-3- جنگ پست مدرن (در فصول بعد به تفصيل در مورد اين جنگ هاي بحث خواهيم کرد)
1-3- دلايل پيدايش جنگ
1-4- جنگ از ديدگاه انديشمندان
1-5- جنگ از ديدگاه اسلام
1-6- بشر در آرزوي صلح

فصل 2
جنگ در آستانه هزاره سوم- پيش بيني براي آينده
طرح موضوع
جنگ های صلیبی
جنگ جهانی اول
جنگ جهانی دوم
جنگ های سرد
جنگ ایران و عراق
جنگ جهانی سوم
جنگ جهانی چهارم

فصل 4
چرا ملت ها خاطره جنگ را حفظ مي کنند؟.
4-1- تجربه کشورهاي مختلف در حفظ آثار جنگ
4-4-1- مجسمه سازي
4-4-2- بناي يادبود
4-3-4- طراحي ميادين
4-4-4- حفظ آثار تخريب
4-4-5- موزه هاي جنگ
6-4-1- معرفي يادمانهاي جنگ

فصل 5
ضرورت حفظ آثار و ارزش هاي دفاع و جنگ
طرح موضوع
5-1- ارزش چيست؟
5-2- ارزش هاي دفاع مقدس- يادي از آن روزها
3-5- ايثار و شهادت
5-3-1- ايثار و شهادت در فرهنگ هاي مختلف
5-3-1-1- شهادت طلبي در فرهنگ ژاپن

گام دوم: موزه جنگ
فصل 1: مطالعات شناخت موزه
طرح موضوع
1-2- ميراث فرهنگي پديدار و ناپديدار (مادي و معنوي)
1-3- موزه, حافظ ميراث فرهنگي ملت ها
2- ريشه کاوي و معناشناسي واژه موزه
2-1- تعريف موزه در اساسنامه ايکوم
2-2- تعريف موزه از ديدگاه صاحبنظران
3- تاريخچه موزه
3-1-1- قرون وسطي
3-1-2- قرن هجدهم
3-1-3- نيمه اول قرن نوزدهم
3-1-4- قرن تحول موزه ها (فاصله سال هاي 1850 تا 1950)
3-1-5- عصر تجديد حيات موزه ها (معاصر)
3-2- تاريخچه موزه در ايران
4- انواع موزه
4-1- موزه هاي هنري
4-2- موزه هاي علمي
4-3- حوزه هاي تخصصي
5- برنامه ها و عملکردهاي موزه
5-1- گردآوري
5-2- نگهداري
5-3- آموزش
5-4- به نمايش گذاشتن اشيا
5-5- تحرک
6- موزه ها در آستانه هزاره سوم
6-1- مقدمه اي بر بنيان هاي نظري موزه امروز
6-2- کارکردها و نقش نوين موزه ها
6-2-1- موزه؛ مولد فرهنگ
6-2-2- موزه؛ مکاني براي انديشيدن
6-2-3- موزه جايي براي تفريح- جايي براي آموزش
6-2-4- انسان گردشگر- يک مرحله جديد
6-3- موضوع موزه امروز چيست؟
6-4- مخاطي موزه امروز چيست؟
6-5- نگاهي به عناوين کنفرانس هاي بين المللي ايکوم (2007-1992)

فصل دوم
موزه جنگ
طرح موضوع
2-1- شکل گيري موزه هاي جنگ
2-2- طبقه بندي موزه هاي جنگ
2-3- مخاطبين موزه
2-4- سازه هاي موزه جنگ
2-5- موزه هاي جنگ جهان
3-5- موزه هاي جنگ جهان
3-5-1- فرانسه- پاريس
3-5-2- کشور آلمان
2-5-3- کره شمالي- پيونگ يانگ
2-5-4 ويتنام

فصل سوم
موزه جنگ
طرح موضوع
3-1- اهداف موزه
3-2- نحوه بيان در موزه
3-3- نظر صاحبنظران درباره موزه دفاع مقدس

فصل چهارم
4-2- شناخت جمعيت مخاطب پروژه
4-3- تبيين کليت فعاليت ها و فضاهاي پروژه
1) حوزه خدمات عمومي
2) حوزه خدمات مخصوص
3) حوزه نمايش آثار براي استفاده همگان
4-4- معرفي طيف فعاليت هاي پروژه
گام سوم: فرآيند طراحي
فصل 1: مطالعات زمينه
1-1- شناخت شهر مشهد
1-1-1- موقعيت جغرافيايي شهر مشهد
1-1-2- بررسي هاي کلي در مقياس مشهد
1-1-2-1- بررسي هاي کالبدي شهر مشهد از نظر نقاط و محورهاي شاخص شهر
1-1-2-2- محورهاي شاخص به لحاظ نوع کارکرد
1-2-2-4- نقاط شاخص شهر مشهد
1-1-3- موقعيت اقليمي شهر مشهد
1-1-3-1- مشخصات آب و هوا
1-1-3-2- دما و رطوبت هوا
1-1-3-2- بررسي وضعيت حرارتي هوا در روز و شب
1-1-3-4- ميزان بارندگي
1-1-3-5- تعداد روزهاي يخبندان
1-1-3-6- وزش باد
1-1-3-7- بررسي و استنتاج.
1-1-3-1- جمعيت کنوني شهر مشهد
2-1-3-2- جمعيت آينده شهر مشهد
1-2-گزینه پیشنهادی

فصل 2: مطالعات تطبيقي
2-1- بررسي نمونه هاي خارجي
2-1-1- انگلستان, موزه جنگ امپراطوري شمال- منچستر
2-1-1-1- خلق فضا بر مبناي ايدئولوژي
2-1-2- کانادا؛ موزه جنگ کانادا
2-1-2-1- معماري صلح (Architecture peace)
بخش هاي اصلي موزه.
2-1-3- روسيه؛ موزه جنگ- يابود مدافعان ميهن
4-1-2- ایتالیا-موزه هنرهای معاصر-کالیاری
2-1-5- آلمان .موزه یهودیان برلین

2-2- بررسي نمونه هاي ايراني
2-2-1- مسابقه باغ موزه دفاع مقدس تهران (آبان 84) يادي از مهندس ميرميران
2-2-2- معرفي طرح برنده اول (ژيلا نوروزي- سعيد مقدم فرهي)
2-2-3- معرفي طرح برنده دوم (شرکت حرکت سيال و مشاورين رئوف, مقصودلو, مهتاش)
2-2-4- معرفي طرح برنده سوم (آردآدريس)

فصل 3: مباني برنامه ريزي فيزيکي
طرح موضوع
1- معماري موزه
1-1-معرفي يک شرکت در زمينه طراحي موزه
2- عرصه بندي فضاها و بخش هاي مورد نياز موزه
2-1- عرصه بندي به اعتبار عملکرد
2-2- عرصه بندي به اعتبار بازديدکننده
3- تعيين اجزا و تدقيق برنامه فيزيکي
3-1- عرصه نمودها (تالار نمايش)
3-1-1- نحوه ارايه و نمايش در فضاهاي موزه
3-1-2- ويترين ها
3-1-3- ارتفاع مناسب براي ديدن
3-1-4- تشخيص و مکان حرکت
3-1-5- مسير حرکت در موزه
3-1-6- رابطه فضا و اثر
3-1-7- ديوارها, کفپوش و مبلمان
3-1-8- امنيت
3-1-9- مبلمان
3-2- عرضه اطلاعات و خدمات علمي و هنري
3-2-1- سالن چند منظوره
3-2-2- کتابخانه و مرکز اسناد
3-3- عرصه نگهداري و مرمت
3-3-1- کارگاه هاي حفاظت و مرمت
3-2-2- آرشيو
3-4- عرصه اداري, خدمات رفاهي و تفريحي
3-4-1- ورودي
3-4-3- بخش اداري
4- نور در موزه
4-1- نور طبيعي
3-2- نور مصنوعي
5- عوامل زيان بار مخرب محيط و کنترل آنها در موزه
5-1- خسارات ناشي از نور به چهار عامل بستگي دارد
5-2- رطوبت و دما
5-3- آلودگي هاي هوا
5-4- آلاينده هاي بيولوژيکي
خطرات و بلاياي طبيعي
6-برنامه فیزیکی
6-1- طبقه منهای یک
6-2- ظبقه همکف
6-3-طبقه اول
6-4- نیم طبقه منهای یک
6-5-کافی شاپ
6-6- نیم طبقه مثبت یک
6-7- سالن همايش
6-8- پل خروجی
6-9- گالری جنگ سرد(دیوار برلین)
6-10- عرصه سبز

گام چهارم:طراحی
فصل اول:آنالیز سایت
1-تحلیل
1-1-بررسی موقعیت سایت
1-2-نظام دسترسی ها
1-3-نظام کاربری ها
1-4-معابر
1-5-دید و منظر
1-6-آلودگی صوتی
فصل دوم:مطالعات تاریخی منطقه
ویژگیهای تاریخی ارگ و ارزش بافت کهن

فصل سوم: ایده و کانسپت
فصل چهارم: معرفی طرح
فهرست منابع و ماخذ

(بيان مساله)
بیش از 20 سال از پايان دفاع همه جانبه ملت ايران مي گذرد, اين در حالي است که ما حتي شاهد يک نمونه چشمگير و شايسته که مبين وقايع جنگ و نشر کننده ارزش هاي معنوي آن باشد, نبوده ايم. اين در حاليست که کشوري چون نيوزلند با 5/1 ميليون جمعيت داراي 19 موزه نظامي است, انگلستان داراي بيش از 350 موزه نظامي و مرتبط با جنگ است؛ کانادا داراي بيش از 1000 يادمان و يادبود جنگ است؛ حال چگونه است که چنين رويداد مهم و تاريخي در ايران مورد غفلت قرار مي گيرد؟ اين امر نگاه مجدد به اين موضوع و توجه بيشتر مسئولين را مي طلبد.
هدف تحقيق:
هدف از اين تحقيق انجام فعاليتي در قالب رشته معماري مي باشد که برخي از آنها عبارتند از:
1- حفظ ميراث مادي (يادگارهاي جنگ) و معنوي (ارزش ها) سال هاي دفاع مقدس
2- حرمت گذاري به مدافعان وطن
3- نمايش حقايق جنگ آشنايي نسل هايي که جنگ را لمس نکرده اند.
پيشينه تحقيق:
اين چنين موضوعي تاکنون توسط اشخاص و با سازمان هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و فعاليت هايي نيز (هر چند که در خور چنين موضوع مهمي نيست) صورت گرفته است.
1- بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس, تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است که تحقيق در مورد موزه هاي جنگ کشورهايي چون انگلستان, نيوزلند, کره شمالي, روسيه و چند کشور ديگر, همچنين ارايه کتاب ها جزواتي در رابطه با مباني نظري موزه دفاع مقدس از اين موارد مي باشد.
2- دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در سطح کشور, موضوع موزه جنگ را به عنوان موضوع رساله کارشناسي ارشد انتخاب کرده اند که اين پروژه ها در رشته معماري, در دانشگاه آزاد تبريز و تهران مرکز و دانشگاه شهيد بهشتي تهران, دانشگاه تهران و دانشگاه سهند موجود مي باشد.
3- کتاب ها و مقالات مختلفي نيز تهيه و تاليف شده اند که از جمله مي توان کتاب شيعه و حفظ آثار جنگ (حفظ و نگهداري آثار موزه هاي شهدا) و مقاله هايي چون جامعه شناسي جنگ , ترس و معماري و آموزش معماري در جنگ اشاره کرد.
4- مطالعات و تحقيق هاي مهندسين و شرکت هاي مهندسين مشاور در جهت طراحي و اجراي پروژه هاي موزه از جمله مطالعات مهندسين مشاور خان محمدي جهت طراحي پارک موزه سرداران شهيد کرمان , مهندسين مشاور باوند جهت طراحي فرهنگسراي دفاع مقدس اصفهان و مهندسين مشاور پارک موزه براي انجام مطالعات پارک موزه تبريز , نمونه هايي از اين نوع تحقيق ها مي باشند.
5- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز دست به تهيه و پخش مجموعه هاي مستندي نظير موزه هاي جنگ و مجموعه روايت فتح زده است.

توجه :لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

تحقیق


مقاله


کارآموزی


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پایان نامه موزه کودک

... موزه کودک,دانلود ....,مطالعات موزه, ... اگثر فایل ... پلان طراحی ... ...طراحی موزه جنگ ...

دانلود مطالعات پايان نامه معماري موزه تاريخ

‎4 ژوئن 2016 ... رساله موزه | دانلود مطالعات کامل موزه | پروژه معمار پروژه معماری | پایان نامه معماری - پروژه ... دانلود ... دانلود مطالعات موزه تاریخ | رساله کامل موزه تاریخ | ارچ . 23 .

پایان نامه طراحی موزه جنگ

پایان نامه طراحی موزه جنگ در این پست با پایان نامه معماری موزه جنگ در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

دانلود نمونه پاورپوینت پایان نامه معماری - هفیان

دانلود مطالعات پایان نا طراحی موزه جنگ دراین ... رساله موزه جنگ در قالب 320 صفحه فایل ...

دانلود رایگان پایان نامه موزه کودک

... موزه کودک,دانلود ....,مطالعات موزه, ... اگثر فایل ... پلان طراحی ... ...طراحی موزه جنگ ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز مطالعات، آموزش و اجرای ...

مراحل مقدماتی طراحی نیز همین مرحله انجام می شود كه شامل ایده اولیه طرح، شناسایی فضاهای مورد نیاز، استانداردها و تحلیل اطلاعات، جمع بندی و نتیجه گیری انجام گرفته و درنهایت فاز اصلی طراحی در قالب نقشه های معماری، ماكت و انیمیشن های داخلی و خارجی می باشد.

دانلود نمونه پاورپوینت پایان نامه معماری - هفیان

دانلود مطالعات پایان نا طراحی موزه جنگ دراین ... رساله موزه جنگ در قالب 320 صفحه فایل ...

دانلود مطالعات موزه کودک | تاپ درس|topdars.com

۲/گوناگون در طراحی ...

دانلود رایگان پایان نامه موزه کودک

... موزه کودک,دانلود ....,مطالعات موزه, ... اگثر فایل ... پلان طراحی ... ...طراحی موزه جنگ ...

دانلود کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درگیری رفتاری یا ...

با فرمت ورد (دانلود متن کامل ... پایان نامه طراحی موزه ... دانلود فایل کامل تحقیق ...

رساله خانه شعر | مطالعات طراحی موزه شعر و ادب پارسی ...

دانلود مطالعات خانه شعر, ... وُرد Word. حجم کل فایل: 23 ... مطالعات کامل طراحی موزه عکس ...

دانلود مطالعات پايان نامه معماري موزه تاريخ

‎4 ژوئن 2016 ... رساله موزه | دانلود مطالعات کامل موزه | پروژه معمار پروژه معماری | پایان نامه معماری - پروژه ... دانلود ... دانلود مطالعات موزه تاریخ | رساله کامل موزه تاریخ | ارچ . 23 .

دانلود, رساله, کامل ,مجموعه, ورزشي

کامل موزه جنگ (۸) مطالعات نمایشگاه آثار هنری (۸) رساله مجموعه فرهنگی ورزشی (٧) ... مطالعات مدرسه معماری موسیقی شبانه روزی (٥) دانلود رساله موزه ***** (٥) رساله موزه هنر ... 35 .

دانلود نمونه پاورپوینت پایان نامه معماری - هفیان

دانلود مطالعات پایان نا طراحی موزه جنگ دراین ... رساله موزه جنگ در قالب 320 صفحه فایل ...

رساله معماری - مطالعات معماری - دانلود رساله و مطالعات ...

مطالعات معماری طراحی موزه صنایع دستی در ادامه ارائه پست های پایان نامه و رساله معماری در این بخش از سایت رساله موزه صنایع دستی مطالعات کامل پایان نامه معماری با موضوع طراحی موزه صنایع دستی را برای همراهان عزیز سایت آماده کرده ایم.

دانلود نقشه های کامل موزه

دانلود نقشه های کامل موزه. دانلود پلانها و نقشه های کامل موزه.این فایل حاوی نقشه کامل موزه شامل پلان طبقات بااندازه گذاری – نماها وبرش که مناسب برای طرح های شما عزیزان میباشد.

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز مطالعات، آموزش و اجرای ...

مراحل مقدماتی طراحی نیز همین مرحله انجام می شود كه شامل ایده اولیه طرح، شناسایی فضاهای مورد نیاز، استانداردها و تحلیل اطلاعات، جمع بندی و نتیجه گیری انجام گرفته و درنهایت فاز اصلی طراحی در قالب نقشه های معماری، ماكت و انیمیشن های داخلی و خارجی می باشد.

پایان نامه معماری - دانلود پایان نامه معماری رساله معماری ...

دانلود پروژه طراحی هتل با رویکرد معماری پایدار پلان هتل با رویکرد پایدار ،پروژه کامل طراحی ساختمان هتل همراه با تمامی مدارک دو بعدی و رندر های سه بعدی پروژه میباشد که در این پست از مرجع دانلود معماری برای همراهان عزیز آماده دریافت شده است.

پروپوزال مکانیابی هتل 5 ستاره در منطقه 4 تهران - دانلود رایگان

پروژه و تحقیق اصول طراحی موزه و ... پروژه کامل طراحی ... شهر تهران دانلود فایل ... مطالعات ...

رساله خانه موسیقی ، دانلود مطالعات معماری خانه موسیقی 120 ...

رساله خانه موسیقی دانلود رساله طراحی ... دانلود فایل ... مطالعات معماری; لیست کامل ...

رساله خانه شعر | مطالعات طراحی موزه شعر و ادب پارسی ...

دانلود مطالعات خانه شعر, ... وُرد Word. حجم کل فایل: 23 ... مطالعات کامل طراحی موزه عکس ...

دانلود نمونه پاورپوینت پایان نامه معماری - هفیان

دانلود مطالعات پایان نا طراحی موزه جنگ دراین ... رساله موزه جنگ در قالب 320 صفحه فایل ...

طرح درس سالانه سالانه کتاب انسان و محیط زیست ( کلیه رشته ...

... فرمت فایل : ورد ... کامل روزانه, دانلود طرح ... تاپ حجم موزه دانلود دانلود فایل ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز مطالعات، آموزش و اجرای ...

مراحل مقدماتی طراحی نیز همین مرحله انجام می شود كه شامل ایده اولیه طرح، شناسایی فضاهای مورد نیاز، استانداردها و تحلیل اطلاعات، جمع بندی و نتیجه گیری انجام گرفته و درنهایت فاز اصلی طراحی در قالب نقشه های معماری، ماكت و انیمیشن های داخلی و خارجی می باشد.

مطالعات موزه ،موزه ای و نمایشگاهی - دانلود مطالعات طراحی و ...

دانلود , مطالعات ,طراحی و معماری ... معماری موزه جنگ : مطالعات , ... کامل موزه ها و ...

رساله خانه موسیقی ، دانلود مطالعات معماری خانه موسیقی 120 ...

رساله خانه موسیقی دانلود رساله طراحی ... دانلود فایل ... مطالعات معماری; لیست کامل ...

مطالعات موزه ،موزه ای و نمایشگاهی - دانلود مطالعات طراحی و ...

دانلود , مطالعات ,طراحی و معماری ... معماری موزه جنگ : مطالعات , ... کامل موزه ها و ...

رساله خانه شعر | مطالعات طراحی موزه شعر و ادب پارسی ...

دانلود مطالعات خانه شعر, ... وُرد Word. حجم کل فایل: 23 ... مطالعات کامل طراحی موزه عکس ...

تحقیق آبله‌ مرغان‌

مقاله در مورد اسطرلاب کروی

بايد INFJ ها و كسانی كه با انها در ارتباطند بدانند:

دانلود پاورپوینت فلسفه آموزش و پرورش

درباره موتور های جستجو

کلیات جامع التمثیل یا بهترین دستور ادبی و اخلاقی در تهذیب اخلاق و آداب

اصطلاحات مغز و اعصاب برونر سودارث

تحقیق در مورد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره لئو نيكلايوچ تولستوئي فرمتdoc

دانلود پاورپوینت پزشک خانواده و نظام ارجاع - 31 اسلاید