دانلود فایل


پایان نامه بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل پایان نامه بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 160 صفحه می باشد.
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
چكيده
مقدمه ......................................
فصل اول: كليات تحقيق

فصل دوم: مباني نظري تحقيق
2-1) تعاريف و مفاهيم ..................... 9
2-1-1) تعريف پسماند ...................... 9
2-1-1-1) تعريف تفكيك از مبدأ پسماند......... 9
2-1-2) تعريف و مفهوم مديريت ............... 9
2-1-2-1) برنامه ريزي ...................... 10
2-1-2-2) سازماندهي......................... 10
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
2-1-2-3) نظارت ............................ 10
2-1-2-4) انگيزش ............................... 10
2-1-3) تعريف مديريت شهري.................... 11
2-1-4) تعريف شهر و مفاهيم آن ............... 11
2-2) نظريه هاي مربوط به پيدايش شهرها...... 13
2-2-1) نظريه هيدروليك (مفهوم مازاد توليد).. 13
2-2-2) نظريه اقتصادي (شهر به عنوان يك بازار) 14
2-2-3) نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي 15
2-2-4) نظريه مذهبي ، گسترش معابد و عبادتگاه ها 15
2-3) اشكال شهر .................................... 16
2-3-1) شهر خطي ............................. 16
2-3-2) شهر قطاعي............................ 17
2-3-3) شهر شطرنجي........................... 17
2-3-4) شهر ستاره اي......................... 18
2-3-5) شهر چندهسته اي....................... 19
2-4) تاريخچه ، طبقه بندي پسماندها و اثرات غير بهداشتي آن 19
2-4-1) تاريخچة مديريت پسماند............... 19
2-4-2) طبقه بندي(پسماندهاي جامد مواد زائد جامد) شهرياز نظر منابع توليد 22
2-4-2-1) زباله هاي شهري.................... 22

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-2-1-1) زائدات غذائي يا پسماندهاي تر..... 22
2-4-2-1-2) آشغال يا زباله هاي خشك(قابل بازيافت) 22
2-4-2-1-3) خاكستر................................. 22
2-4-2-1-4) پسماندهاي دفني و غيرقابل بازيافت. 22
2-4-2-1-5) پسماندهاي مخاطره آميز................. 23
2-4-2-1-6) زائدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي 23
2-4-2-1-7) خاك،نخاله ولجن حاصل از فعاليتهاي عمراني ويارفت و روب ونظافت معابر وانهار................................ 23
2-4-2-1-8) سرشاخه و زائدات باغباني......... 23
2-4-2-2) زباله هاي صنعتي................... 23
2-4-2-3) زباله هاي خطرناك.................. 24
2-4-2-4) زباله هاي بيمارستاني ............. 24
2-4-2-4-1) زباله هاي عفوني................. 25
2-4-2-4-2) زباله هاي پاتوبيولوژيكي......... 25
2-4-2-4-3) زباله هاي داروئي............... 25
2-4-2-4-4) راديو اكتيو.................... 26
2-4-2-4-5) ساير موارد..................... 26
2-4-3) اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله.... 26
2-4-3-1) خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غيربهداشتي و آثار آن 28
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
2-4-3-1-1) حشرات (مگس)................... 28
2-4-3-1-2) جوندگان (موش) ................ 29
2-4-3-1-3) آلودگي آب ..................... 29
2-4-3-1-3-1) روش مستقيم.................... 30
2-4-3-1-3-2) روش غير مستقيم................ 30
2-4-3-1-4) آلودگي هوا...................... 31
2-4-3-1-5) آلودگي خاك...................... 32

فصل سوم: بررسي و شناخت محيطي، فيزيكي، جغرافيايي، طبيعي وانساني ( شرايط جغرافيائي در طرح تفكيك از مبدأ ) منطقه22 شهر تهران
3-1) مطالعات جغرافياي طبيعي................ 35
3-1-1) موقعيت جغرافيايي.................... 35
3-1-2) زمين شناسي.......................... 37
3-1-3) زلزله............................... 37
3-1-3-1) راندگي (گسله) شمال تهران ........ 38
3-1-4) ژئومورفولوژي........................ 38
3-1-5) وضعيت توپوگرافي و شيب بندي منطقه.... 39
3-1-6) جريانهاي آب و هوائي مؤثر بر منطقه... 40
3-1-7) وضعيت شاخص هاي اقليمي............... 40
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
3-1-7-1) دما (درجه حرارت).................. 40
3-1-7-2) بارش.............................. 44
3-1-7-3) رطوبت نسبي........................ 45
3 -1-8) باد................................ ...... 46
3-1-9) منابع آب............................ 48
3-1-9-1) منابع آب سطحي..................... 48
3-1-9-1-1) رودخانه كن...................... 48
3-1-9-1-2) رودخانه (مسيل) چيتگر........... 49
3-1-9-1-3) رودخانه (مسيل) وردآورد ...... 49
3-1-9-2) منابع آب در سازند سخت............. 50
3-1-9-3) منابع آب در آبخوان هاي آبرفتي..... 50
3-1-10) خاك....................................... 50
3-1-11) پوشش گياهي......................... 50
3-1-11-1) مراتع............................ 50
3-1-11-2) پاركهاي جنگلي.................... 51
3-1-11-2-1) پارك جنگلي چيتگر .............. 51
3-1-11-2-2) پارك جنگلي خرگوش دره........... 51
3-1-11-2-3) فضاي سبز و پاركها.............. 51
3-1-12) پوشش جانوري............................... 52
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
3-1-13) ويژگي هاي زيست محيطي منطقه 22...... 53
3-2) مطالعات كالبدي منطقه 22............... 53
3-2-1) شرايط منطقه22 .............................. 53
3-2-2)گونه شناسي فضاي شهري و معماري (تحليل تيپولوژيك وضع موجود) 54
3-2-2-1) تيپ يك: الگوي متعارف شهرك گلستان ( راه آهن ) 54
3-2-2-2) تيپ دو : شهرك چشمه........................ 54
3-2-2-3) تيپ سه : شهرك دهكده المپيك......... 55
3-2-2-4) تيپ چهار:شهرك لاله......................... 56
3-2-2-5) تيپ پنج: شهرك دانشگاه شريف......... 57
3-2-3)مطالعات اكولوژيك وفضاي كالبدي......... 58
3-2-4) زمينه هاي اجرائي در مطالعات كالبدي... 63
3-3) مطالعات جغرافياي انساني منطقه 22...... 63
3- 3- 1) بررسي جمعيت منطقه و تحولات آن...... 64
3- 3- 2) تحولات بعد خانوار و ساختارسني- جنسي جمعيت 65
3- 3- 3) جمعيت وپراكندگي آن....................... 68
3- 3- 4) سواد و آموزش............................. 70
3-3 - 5) ميزان فعاليت (اشتغال).................... 70
3-3 - 6) رشد طبيعي ، ميزان مهاجرت و مبدأ مهاجرت به منطقه22 71
3-3 - 7) برآورد جمعيت منطقه 22 در آينده و پيش بيني آن 72
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
3- 3- 8) وضعيت اقتصادي منطقه 22 ........... 74

4)فصل چهارم : بررسي روند طرح تفكيك پسماند هاي جامد شهري از مبدأ ونقش و جايگاه آن در مديريت مواد زائد شهري
4-1) نقش فرهنگ و آموزش در توسعه سيستم هاي تفكيك پسماندهاي جامد شهري 78
4-1-1) توسعه فرهنگي وآموزشي شهروندان جهت تفكيك پسماندهاي جامدشهري ازمبدأ
79
4-1-2) توسعه فرهنگي وآموزشي طرح تفكيك ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري براي انجمن هاي مردمي............................. 82
4-1-3) برنامه هاي آموزشي طرح تفكيك ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري ويژه مسؤلين و مديريت شهري ....................... 84
4-1-4) نحوه انجام تبليغات و پيش بيني برنامه هاي تشويقي مناسب 85
4-1-5)كمك به اقتصادكلان جامعه(منافع اقتصادي ناشي ازتفكيك مواددرمنطقه22) ............................. 86
4-1-5-1) روش هاي ارزيابي هزينه ها و منافع محيط زيست 87
4-1-5-1-1) روش تحليل هزينه - فايده ........ 88
4-1-5-1-2) روش تحليل هزينه – مؤثر........... 89
4-2) مديريت مواد زائد جامد................. 90
4-2-1) ضرورت توجه به استراتژي در مديريت مواد زائد جامد 91
4-2-1-1) اجتناب از توليد زباله............. 93
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه..............................................
4-2-1-2) كاهش توليد زباله.................. 93
4-2-1-3) استفاده مجدد...................... 94
4-2-1-4) بازيافت.................................. 94
4-2-1-5) بازيابي (استحصال)................. 95
4-2-1-6) تصفيه و دفع....................... 96
4-2-2) عناصر موظف و مؤثر در سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري 96
4-2-2-1) توليد.................................... 97
4-2-2-1-1) عوامل موثر در توليد زبانه........ 98
4-2-2-2) ذخيره، پردازش و اداره در محل...... 100
4-2-2-3) جمع آوري........................... 101
4-2-2-3-1) وضعيت موجود جمع آوري در شهر تهران 102
4-2-2-4) حمل و نقل (انتقال)................ 105
4-2-2-5) بازيافت و پردازش.................. 105
4-2-2-5-1) تفكيك از مبدأ و نقش آن در بهداشت جامعه 107
4-2-2-5-2 ) تفكيك از پسماندهاي جامد شهري در مقصد 108
4-2-2-6) دفع مواد زائد جامد................ 109
4-2-2-6-1) سوزاندن......................... 110
4-2-2-6-2) دفن بهداشتي و روش هاي آن........ 112
4-2-2-6-3) كمپوست به عنوان روش دفع......... 114
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
4-2-3) نقش كاهش زباله در مبدأ و اثرات آن در مديريت پسماندهاي جامد شهري
115
4-2-3-1) شيوه هاي كاهش زباله در مبدأ توليد......... 115
4-2-3-1-1) استفاده مجدد از كالا و محصول..... 115
4-2-3-1-2) افزايش دوام اجناس توليدي....... 116
4-2-3-1-3) مصرف مواد با توجه به بسته بندي كالاها 116
4-2-3-1-4) كاهش ميزان سميت در تركيب زباله.. 117
4-3) ويژگي هاي نظام فني و اجرائي جمع آوري پسماندهاي جامد شهري (خشك) از مبدأ درشهرداري تهران(منطقه22). .......... 117

فصل پنجم : جمع بندي و نتايج (آزمون فرضيه ها و ارائه پيشنهادات)
5-1) آزمون فرضيات تحقيق..................... 120
5-1-1) بررسي فرضيه اول...................... 120
5-1-2) بررسي فرضيه دوم...................... 121
5-1-3) بررسي فرضيه سوم...................... 122
5-2) نتيجه گيري.................................... 123
5-2-1) شناسائي مشكلات........................ 124
فهـرسـت مـطالـبعنوان صفحه
5-2-1-1) مشكلات مربوط به مديريت پسماندهاي خشك 125
5-2-1-2) مشكلات مربوط به مشاركت شهروندي ..... 125
5-2-1-3) مشكلات موجود در همكاري بخش خصوصي وكاهش تصدي گري شهرداري
126
5-2-2) ارا ئه پيشنهادات..................... 126
5-2-2-1) كاهش در مبدأ....................... 127
5-2-2-2) بهبود روشهاي ساختاري و مديريت...... 128
5-2-2-3) مشاركت شهروندان.................... 129
5-2-2-4) توسعه بخش خصوصي و كاهش تصدي گري.... 130
فهرست منابع................................. 131
پيوست ...... 135
چكيده
خلاصه : اين پايان نامه شامل 5 فصل مي باشد كه درطي اين فصول به بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري با مطالعه موردي بر روي منطقه 22 شهرداري تهران پرداخته ودرعين حال تأثيرات مختلف آن بر زيست شهري ونقش مردم و مديريت شهري نيز مورد توجه قرار گرفته و در نهايت به ارائه راهكارهايي كه در تقويت و بهبود وضعيت اين فرايند كمك مي نمايد پرداخته است.
اهداف تحقيق: 1 ) شناخت فرايندهاي حاكم برطرح تفكيك از مبدأ .
2) ضرورت شناخت هرچه بيشتر نحوه مشاركت شهروندان با مديريت شهري .
3) شناخت وبررسي عملكردمديريت شهري وهمچنين مجريان امرتفكيك وبازيافت.
4)شناسايي مشكلات و ارائه پيشنهادات وراهكارهاي مديريتي جهت افزايش كارآيي طرح تفكيك درمبدأ.
روش هاي اجرا : توصيفي- تحليلي،نوع تحقيق كاربردي- توسعه اي است ومحدوده مورد مطالعه منطقه 22 شهرداري تهران مي باشد. نتايج حاصله يكي اين كه ميزان پسماندهاي جمع آوري شده كه به صورت تفكيك و جداسازي شده نيتجه: به علت آموزش هاي شهروندي مناسب، تعامل و هماهنگي بين شهروندان، مجريان و مديريت شهري به نسبت جمعيت، خانوار و ساكنين در اين منطقه افزايش چشمگير و قابل توجهي داشته است.همچنين از نتايج ديگري را حاصل شده است است بر اجراي كه اين روند رو به رشد تفكيك وجمع آوري پسماندهاي جامد مي بايست با تداوم آموزش وفرهنگ سازي واطلاع رساني به صورت گرفته است ، متاسفانه ميزان توليدپسماندهاي جامد شهري به صورت تفكيك شده از مبدأ كاهش نيافته است ، اما كه راه كارهاي آن نيز ارايه خواهد شد.
واژه هاي كليدي:1- تفكيك از مبدأ،2- پسماند،3- مديريت 4- شهر5- مديريت شهري


مقدمـه
با رشد جمعيت و ازدياد تراكم انسان ها در مناطق مسكوني به حجم مواد زائد افزوده شد و طبيعت هم به آساني گذشته نمي توانست اين مواد را در خود استحاله كند لذا لازم بود كه اين مواد از محيط زندگي دور شود. بعد از انقلاب صنعتي و رشد سريع مصنوعات بشر و توليد مواد شيمبايي، كيفيت مواد زائد تغيير كرد، مواد زائد پايدارتر و همچنين غير قابل تجزيه بيولوژيكي به زائدات شهري افزوده شد از اين رو بر خورد با زائدات به توجه بيشتري نسبت به قبل نياز داشت و بايد در مديريت مواد زائد جامد شهري تحولي ايجاد مي شد.
تاريخ تحول مديريت مواد زائد جامد شهري در كشورهاي صنعتي به دهه 1930 برمي گردد، در آن زمان علاوه بر جمع آوري و حمل و نقل زباله به خارج از شهرها، دفن زباله در زمين و پوشاندن آن با خاك مطرح شد. تا قبل از دهه 1970 به زباله به عنوان دور ريز نگاه مي شد كه بايد از محيط شهري دفع مي گرديد، بعد از بحران نفتي اعراب درسال 1970 و كنفرانس سران درسال 1972 در استكهلم سوئد كه به موضوع محيط زيست اختصاص داشت صرفه جويي در مصرف مواد و انرژي و همچنين بازيافت مواد از زباله هاي شهري مورد توجه كشورهاي صنعتي و مجامع بين المللي قرار گرفت بنابراين بازيافت مواد جايگاه ثابتي در سيستم هاي مديريت مواد زائد جامد پيدا كرد.
با گذشت زمان و پيشرفت در اقدامات بازيافت مواد كم كم پردازش هم به اين سيستم افزوده شد، امروزه به پردازش و بازيافت علاوه بر دارا بودن جايگاه ثابت در سيستم هاي مديريت مواد زائد به صورت مستمر از ابتدا تا انتهاي اين سيستم ها در جريان بوده و روح حاكم بر اين سيستم ها پردازش و بازيافت است. همچنين با گذشت زمان آگاهي هاي زيست محيطي به دليل رشد علوم و فناوري افزايش پيدا كرد و رابطه بين محيط زيست و سلامت مردم مشخص تر شد، از طرف ديگر محدوديت مواد و منابع زمين به دليل رشد جمعيت و بهره برداري هاي بي رويه مشخص تر شد و دريافتند زباله سوزي و دفن در زمين كه روش هاي رايج مديريت مواد زائد خانگي بود (البته به دفن زباله هاي صنعتي توجه زيادي نمي شد) آثار زيست محيطي زيان بار زيادي را به همراه مي آورد و در عين حال زباله سوزي و دفن در زمين نمي تواند مشكلات و حجم عظيم زباله توليدي را مرتفع سازد، در نتيجه مفهوم و مديريت مواد زائد جامد به تدريج شكل گرفت و مشخص شد كه مي توان از روش هاي ديگر نظير كمپوست، و بازيافت هم براي مديريت مواد زائد جامد استفاده كرد.
تجربه 40 ساله اخير كشورهاي صنعتي در زمينه بازيافت مواد از زباله هاي شهري نشان داده است كه يكي از موفق ترين راه هكارها اجراي روش تفكيك از مبدأ يا محل توليد است، در حقيقت اقتصادي ترين و بهداشتي ترين روش بازيافت زباله هاي شهري، جداسازي زباله در محل توليد زباله هاست، يعني اجزاي زباله به صورت جداگانه در ظروف مختلف ذخيره شده و جداگانه جمع آوري و حمل گردند.
روش ها و برنامه هاي تفكيك از مبدأ از يك شهر به شهر ديگر و حتي از يك منطقه در داخل مكان شهري نظير تهران با منطقه ديگر متفاوت است. در عين حال بايد توجه داشت كه جهت اجراي برنامه هاي بازيافت و تفكيك از مبدأ بايد راهي را طراحي و مشخص كرد كه در اين طراحي فرهنگ سازي و جلب مشاركت مردم بسيار حائز اهميت است. در اين رابطه مديريت شهري به طوري برنامه ريزي نمايد كه با جلب اعتماد در همكاري مردم در اجراي موفقيت آمير طرح تفكيك از مبدأ تلاش نمايد. اين برنامه نمي تواند الگوي مشخص و از قبل تعيين شده اي براي تمام مناطق كشور و يا حتي در شهر تهران داشته باشد حتي ممكن است در يك منطقه از محله اي به محله اي ديگر برنامه ها متفاوت باشد. بنابراين شناخت محيط اجتماعي و فرهنگي، شرايط اقتصادي، سطح تحصيلات و جو حاكم بر جامعه، هنجارها و باورها و تعيين ميزان اثر بخشي اجزاء و عناصر برنامه هاي تفكيك زباله از مبدأ از جمله عوامل بسيار مهم مي باشد.
از سال 1374 تاكنون طرح هاي متعددي توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران با همكاري شهرداري هاي مناطق شهر تهران به منظور ساماندهي امر تفكيك زباله هاي شهر تهران به اجرا درآمد كه برخي از اين طرح ها به دلايل متعدد با عدم موفقيت همراه بوده است، از سال 1383 با استفاده از تجربيات موجود و رفع نقاط ضعف طرح و تصويب قانون مديريت پسماندها، طرح تفكيك از مبدأ زباله ها با برنامه ريزي جديد به اجرا درآمد، وهمچنين از فروردين ماه سال1385، طرح هاي جديد با رويكرد مشاركت پذيري در مناطق شهري تهران خصوصاً در منطقه 22 آغاز شده است.


پایان نامه بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری


دانلود رایگان پایان نامه جغرافیا


دانلود پایان نامه کارشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برنامه ریزی شهری,پایان نامه برنامه ریزی شهری, مقاله برنامه ...

پایان نامه بررسي ... طرح تفكيك پسماندهاي جامد ... شهري از مبدأ و آثار آن بر ...

پایان نامه بررسي وضعيت تفكيك از مبداء پسماند هاي جامد شهري ...

دانلود پایان نامه بررسي ... و مديريت پسماندهاي جامد ... تفكيك از مبدا پسماندهاي ...

بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر ...

بررسي طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ و آثار آن بر مديريت شهري. توسط admin ...

برنامه ریزی شهری,پایان نامه برنامه ریزی شهری, مقاله برنامه ...

پایان نامه بررسي ... طرح تفكيك پسماندهاي جامد ... شهري از مبدأ و آثار آن بر ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی برای رشته های مختلف دانشگاهی ...

بررسی ویژگیهای جغرافیایی ناحیه اراك و كاربرد آن در برنامه ...

بررسی ویژگیهای جغرافیایی ناحیه اراك و كاربرد آن ... یكی از اركان مهم ... پایان نامه ...

مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند

عناوین پایان نامه ... خطرناک و مديريت آن به ... طرح های تفکیک در مبدا از ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی برای رشته های مختلف دانشگاهی ...

مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند

عناوین پایان نامه ... خطرناک و مديريت آن به ... طرح های تفکیک در مبدا از ...

مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند

عناوین پایان نامه ... خطرناک و مديريت آن به ... طرح های تفکیک در مبدا از ...

مهمترین موضوعات برای پایان نامه های رشته شهری و شهرسازی و ...

... طرح تفكيك زباله از مبدا ... شهري 25- بررسي آثار و ... بر مديريت و رفاه شهري ...

پايان نامه‌هاي دفاع شده - alborz.ut.ac.ir

تاثير بحران مالي بر مديريت سود(از ... بررسي آثار ... شهري و طراحي بر اساس آن ...

تحقیق روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری

دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه دانشجویی درباره تصفیه فاضلاب ... در صورت نبودن فایل ... هوای کا ملا ... پایان نامه بررسی روشهای جمع آوری فاضلاب روهای شهری-576 .

پايان نامه : بررسي جايگاه و نقش فناوري ارتباطات و اطلاعات ...

مقالات .پایان نامه و پروژه های رشته کشاورزی .زمین شناسی. جغرافیا بوم شناسی خاک [4] بررسي ژئومورفولوژيكي مناطق [1] سدهاي خاكي [1] سموم و آفات [4] آفات خرما [2] پایان نامه های رشته ادبیات و …

استراتژی رایگان کسب فری دوج{صددرصدتضمینی}

دانلود پروژه رساله موزه فرش

پاورپوینت تهیه سیلوی ذرت مرغوب

استراتژی رایگان کسب فری دوج{صددرصدتضمینی}

دانلود پروژه رساله موزه فرش

پاورپوینت تزريق سيمان

طرح توجیهی پرورش گیاهان زینتی

تحقیق آماده در مورد اختلال نوشتن

پاورپوینت ساختار متن اصلی

مقاله تورم در ايران ، روش همگرايي