دانلود فایل


دانلود پروژه بررسي عوامل موثر بر ايجاد رنگ پريدگي در روكشهاي تك پوششه خودرو - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر ایجاد رنگ پریدگی در روکشهای تک پوششه خودرو

دانلود فایل دانلود پروژه بررسي عوامل موثر بر ايجاد رنگ پريدگي در روكشهاي تك پوششه خودرو يکي از مشکلات عمده در صنعت پوشش هاي خودرو تغيير فام رنگ پوشش به مرور زمان در اثر عوامل مختلف محيطي نظير نور ماوراء بنفش خورشيد ،رطوبت،دما و .. مي باشد واين تغيير فام به شدت بر جلوه ظاهري پوشش خودرو اثر منفي گذاشته و به دنبال آن نارضايتي خريداران خودرو ها را در پي خواهد داشت.
انجام شکايات متعدد خريداران خودرو از ايجاد عيوبي در برخي قسمت هاي بدنه خودرو و از طرفي ديگر ناشناخته بودن عيب مشاهده شده و علت ايجاد آن، باعث شد تا پروژه اي در اين زمينه در شرکت ايران خودرو تعريف شده تا علت ايجاد عيب و روش برطرف کردن آن مورد بررسي دقيق قرار بگيرد.اولين قدم براي انجام پروژه بررسي دقيق عيب ايجاد شده و سپس بررسي تاريخچه اعمال رنگ بر بدنه خودرو مي باشد.پس از بررسي هاي مختلف مشخص شد اکثر خودرو هاي معيوب داراي رنگ هاي سبز يشمي ،سرمه اي و نوک مدادي بودند و در کلينيک رنگ قسمتي از رنگ بدنه انها مجددا تعمير گشته و اين نشان دادکه احتمالا عيب ايجاد شده به نوع رنگي است که در کلينيک رنگ استفاده مي شده.بررسي هاي بيشتر نشان دادکه رنگ مورد استفاده در کلينيک همان رنگ کوره اي مورد استفاده در سالن رنگ بوده ولي براي آنکه دماي پخت ان را کاهش دهند به آن کاتاليست اضافه مي کنند و در دماي 80 پخت را انجام مي دهند که در اين دما واکنش پخت نمي تواند به صورت کامل اتفاق بيافتد.از آنجا که شکايت خريداراني که در مناطق مرطوب نظير شمال کشور بودند بيشتر از ساير نقاط بوده ما را بر اين داشت که رطوبت را به عنوان يک پارامتر اصلي در ايجاد عيب بررسي کنيم.
به طور کلي تمام پوشش هاي خودرويي بايد داراي خصوصيات : زيبايي، استحکام ، خواص مکانيکي و مقاومت در برابر رطوبت ، چسبندگي، قابليت ضد خوردگي ، مقاومت در برابر حلالها ، روغن ها و گريس ها ، مقاومت شيميايي، سختي و مقاومت در برابر تغيير شکل و قابليت تعمير باشند. به طور كلي اين خواص را مي توان در چها رگروه دسته بندي كرد كه عبارتند از: 1-خواص مکانيکي مطلوب در برابر نيروهاي مکانيکي و تغيير شکلهايي که ممکن است به روکش وارد شود، مثل برخورد سنگ به بدنه خودرو2-مقاومت شيميايي مثل مقاومت در برابرحلال يا بارانهاي اسيدي 3-خواص ضد خوردگي که اين خواص با استفاده از لايه الکتروپوشانش برآورده ميشود 4-جلوه ظاهري عالي.
در سال 1983 براي 208 ميليون وسيله نقليه در جهان ( بجز کشورهاي بلوک شرق و شوروي ) به ميزان 570 ميليون ليتر رنگ براي پوشش آنها مي باشد .
در اين فصل درباره نحوه تعريف پروژه، بررسي شكايات مشتريان ، جمع آوري اطلاعات و تحليل اوليه از مشاهدات پرداخته خواهد شد.
1-2-هدف از انجام پروژه :
با توجه به مشکلات فراواني که برخي از رنگ هاي ساليد خصوصا رنگ هاي سرمه اي ،سبز يشمي ونوک مدادي براي خريداران خودرو ها ايجاد کرده بود و همچنين آمار شکايات مشتريان هم گوياي اين مسئله بود که اين رنگ ها پس از يک زمان معين دچار يک عيبي مي شدند که از نظر شکل ظاهري خيلي شبيه به رنگ پريدگي (fading ) بودند و به عبارت بهتر رنگ يک حالت مات شدن يا سفيدک زدن را پيدا مي کرد که با پوليش کاري نيز قابل برطرف کردن نمي بود .
شکل شماره (1-1) گوياي اين مسئله مي باشد که در يک دوره 12ماهه شکايات مشتريان بيشترين مقدار را داشته و شروع اين شکايات پس از سه ماه از تاريخ تحويل خودرو ها از ايران خودرو بوده است و اوج اين شکايات نيز 6ماه پس از تاريخ تحويل خودرو بوده است .امار بالا نشان دهنده اين مطلب است که عيب مذکور بسيار سريعتر از انچه که فکر مي کنيم ايجاد مي شود .نکته ديگري که بايد به ان توجه کنيم ان است که لزوما زماني که مشتريان شکايت کرده اند عيب ايجاد نشده و ممکن است اين عيب خيلي زودتر از زمان شکايت ايجاد شده باشد و مشتريان بنابر دلايلي (شدت کم تغيير رنگ ) از شکايت منصرف شده اند.
1-2-1-بررسي محل ايجاد عيب در رنگ بدنه خودرو :از انجا که عيب فوق الذکر تنها در برخي قسمت هاي بدنه خودرو مشاهده ميشده بنابر اين لازم است تا يک امار دقيقي از محل هاي مشاهده عيب و تعدد مشاهده عيب در اين مناطق را بدست اوريم تا از روي ان بتوانيم تاريخچه اعمال رنگ و نوع رنگ اعمالي در ان محل ها را مشخص و علت ايجاد عيب را مشخص کنيم.
در شکل شماره (1-2) منحني تغييرات دفعات ايجاد عيب در يک محل خاص از بدنه خودرو را مشاهده مي کنيد .
مشاهده منحني بالا نشان دهنده اين مطلب است که عيب رنگ پريدگي در قسمتهاي مختلف خودرو نظير درب موتور،درب صندوق، درب چپ و راست،سقف و گلگير مشاهده شده ولي در برخي قسمت ها اين عيب بيشتر رخ داده.امار نشان دهنده اين مطلب است که عيب بيشتر در ناحيه درب موتور و درب صندوق مشاهده شده وبعداز اين نواحي درب چپ و راست و گلگير و سقف در رتبه هاي بعدي هستند.توجيه اي که مي توان براي مشاهدات بالا بيان کرد ان است که بر اساس مشاهدات عيب در سطوح افقي(به غير از سقف) بيشتر مشاهده شده که شايد بدين معني باشد که در سطوح افقس به دليل انکه رطوبت بيشتر مي تواند با سطح در تماس بوده باشد و از طرف ديگر اگر نور هم در تخريب تاثير گذاشته باشد اين سطوح افقي بيشتر از سطوح عمود مانند گلگير و درب چپ وراست در معرض نور خورشيد بوده اند.در مورد سقف چنين مي توان گفت که احتمالابه دليل توجه کمتر خريداران به اين قسمت وبي تفاوت بودن نسبت به ايجاد عيب در اين قسمت(به دليل آنکه زياد در ديد نمي باشد و تنها با مشاهده با دقت مي توان آن را مشاهده کرد) شکايات مشتريان کمتر بوده ولي دليل برعدم معيوب شدن اين قسمت پس از گذشت زمان نمي باشد.
1-2-2-بررسي نوع رنگ (سازنده رنگ) که عيب در مورد آن گزارش شده است :از انجا که هريک از رنگ هاي معيوب (عيب پيدا کرده ) سرمه اي،سبز يشمي ونوک مدادي مربوط به شرکت هاي تابا ،گاما و گوهر فام و رنگ افرين بوده ، مشاهده امار شکايت و نيز نوع رنگ خودرويي که شکايت در مورد ان مطرح شده داراي اهميت مي باشد.در شکل (1-3) مي توانيد منحني مربوط به آمار شکايت مشتريان را در مورد هريک از رنگ هاي فوق الذکر را مشاهده کنيد.
شکل شماره ( 1=3) : بررسي شکايات مشتريان بر حسب تغيير سازنده رنگ
مشاهده مي شود که شکايات مشتر ي براي سازنده هاي مختلف متفاوت بوده که در مورد دو شرکت تابا شيمي و گاما تينر اين مسئله به خوبي ديده مي شود.بعدا خواهيم گفت که چرا رنگ گاما در مقايسه با رنگ تابا داراي شکايات بيشتري بوده (بطور مثال استفاده از خشک کن تابا براي رنگ گاما در کلينيک).بنابراين بررسي اينکه رنگ هاي مورد استفاده چه تفاوتي با هم داشته اند که در برخي عيب با شدت بيشتري مشاهده شده و در برخي با شدت کمتري خود مي تواند يک راه براي پي بردن به علت ايجاد عيب مي باشد.
1-2-3-بررسي تاريخچه اعمال رنگ بر روي خودرو هايي که دچار عيب شده اند:
شكل(1-4) تاريخچه رنگهاي معيوب
طي بررسي هايي که انجام شد مشخص شد که بسياري از خودرو هايي که دچار عيب شده اند داراي سابقه تکميل کاري در سالن رنگ و کلينيک را دارند و اين بدين معني مي باشد که شايد خود رنگ کوره اي ساليد معيوب نبوده بلکه نحوه بکارگيري از اين رنگ در بخش هايي نظير تکميل کاري و کلينيک ايران خودرو غلط بوده. نکته قابل توجه ديگر بررسي ضخامت هاي رنگ نواحي عيب پيدا کرده و مقايسه ان با نواحي غير معيوب نشان دهنده يک تفاوت قابل توجه در ضخامت رنگ روي سطح خودرو بوده که دليلي براين مطلب مي باشد که احيانا در ان قسمت به دليل وجود نقص در رنگ کوره اي عمليات تکميل کاري انجام شده و مجددا در ان قسمت رنگ اعمال شده .بنابر اين اين مسئله مي تواند علت وقوع عيب را به عمليات بعدي انجام شده بر روي خودرو ارتباط دهد .
نمونه هايي که براي شکايت به ايران خودرو مراجعه کرده بودند پس از بررسي هاي انجام شده و از روي تفاوت ضخامت ناحيه معيوب و ناحيه غير معيوب مشخص شد که تعداد زيادي از اين نمونه ها داراي سابقه تکميل کاري بوده وشکل شماره (1-4 ) نيز گوياي اين مسئله است که بسياري از نمونه ها داراي سابقه تکميل کاري در خط رنگ يا کلينيک بوده اند البته برخي نمونه ها که سابقه تکميل کاري نداشته بودند نيز دچار چنين مشکلي شده بودند که شايد به خراب بودن رنگ اوليه برگردد.
تصاوير واقعي از نمونه هاي معيوب که از طرف خريداران به ايران خودرو شکايت شده بود در زيرآورده شده است :
فهرست مندرجات:
1-1-مقدمه:.. 5
1-2-هدف از انجام پروژه :.. 6
1-2-1-بررسي محل ايجاد عيب در رنگ بدنه خودرو :.. 7
1-3-2-بررسي نوع رنگ (سازنده رنگ) که عيب در مورد آن گزارش شده است : 8
1-3-3-بررسي تاريخچه اعمال رنگ بر روي خودرو هايي که دچار عيب شده اند: 9
2-1-مقدمه:.. 12
2-2-اعمال لايه هاي مختلف سيستم روكش خودرو.. 12
2-2-2-اعمال آستر :.. 14
2-2-3-اعمال رنگ رويه :.. 14
2-3-بررسي مراحل اصلاح و تعمير در سالن رنگ :.. 15
2-4-بررسي مراحل اصلاح بدنه در کلينيک رنگ :.. 16
2-4-1-رنگهاي تعميري مورد استفاده در سالن هاي رنگ ايران خودرو 18
2-5-رنگهاي تعميري اتومبيل.. 19
2-5-1-رنگهاي نيترو سلولز.. 20
2-5-2-رنگهاي اکريليکي.. 21
2-5-2-1-رنگهاي آکريليک ترموپلاست ( TPA ) 21
2-5-2-2-رنگهاي ترموپلاستيک تعميري رويه و لاک شفاف.. 22
2-5-2-3- رزين هاي اکريليک ترموست.. 23
2-5-3-تهيه اکريليک ترموست هيدروکسيله.. 24
2-5-4- واکنش هاي پخت ( curing ) رزين هاي اکريليک هيدروکسيله.. 26
3-1-مقدمه:.. 29
3-2-روكشهاي متداول در رنگ رويه خودرو.. 29
3-3-بررسي تاثير نور (Sunlight ) بر رفتار يک ماده و مکانيزم هاي تخريب يک ماده به توسط آن :.. 32
3-4-روش هاي پايدارسازي يک ماده در برابر تخريب شدن به توسط نور.. 36
3-5-عوامل جاذب ماوراء بنفش (ماوراء بنفش absorbers ) :.. 38
3-6- فروکش کننده ها (quenchers ) و مکانيزم عملکردي انها در جلوگيري کردن ازتخريب :.. 39
3-7- بررسي عامل تخريب کننده پراکسيد (peroxide decomposing agents ) و مکانيزم عملکردي ان :.. 39
3-8-هيدروليز:.. 44
3-8-1-تاثير رطوبت نسبي در تخريب و هيدروليز.. 46
3-8-2-روشهاي افزايش پايداري در برابر هيدروليز.. 48
4-1-1-آماده سازي و اعمال رنگ بر روي پليت ها در خط رنگ 1 :.. 53
4-1-2-رنگ هاي مورد استفاده :.. 54
4-1-3- مراحل انجام کار در کلينيک رنگ 1:.. 55
4-1-4- بررسي اثر دما و زمان پخت بر روي خواص پوشش :.. 56
4-2- انواع آزمون هاي انجام شده در پروژه :.. 57
4-2-1-آزمونهاي غير مخرب :.. 58
4-2-1-1-اندازه گيري ضخامت.. 58
4-2-1-2-آزمون سختي.. 58
4-2-1-3- اندازه گيري براقيت :.. 58
4-2-1-4-بررسي نتايج بدست امده از ازمون سختي براي نمونه هاي مختلف : 59
4-2-2-آزمونهاي مخرب.. 63
4-2-2-1-آزمون نرم شدن پوشش در اثر حلال :.. 63
4-2-2-2-آزمونهاي شرايط جوي(بيروني) :.. 64
4-2-2-2-1-آزمون زنون :.. 66
4-2-2-2-2-آزمون رطوبت بخار اشباع :.. 68
4-2-3-بررسي اثر زمان و دماي پخت بر روي خواص پوشش و ميزان پخت پوشش تعميراتي :.. 72
4-2-3-1-بررسي اثر افزايش زمان پخت براي يک روکش تعميراتي (سبز يشمي تابا ) و در دماي ثابت 80درجه سانتي گراد :.. 73
4-2-3-2- بررسي تغييرات سختي پوشش با افزايش دماي پخت روکش تعميراتي حاوي خشک کن :.. 74
4-2-3-3-بررسي اثر دماي پخت روکش بر روي براقيت روکش :.. 75
4-2-3-4-مقايسه اثرات خشک کن (کاتاليست ) بر روي افت براقيت در مورد دو نوع رنگ سبز تابا و سبز گاما :.. 77
4-2-4-بررسي تاثير شرايط جوي بر روي تغيير جلوه ظاهري پوشش(براقيت) با گذشت زمان:.. 79
4-3-آناليز هاي شيميايي وحرارتي :.. 87
4-3-1-آزمون مادون قرمز.. 87
4-3-2:آزمون گرماسنجي روبشي ديفرانسيلي .............96
4-3-3-آناليز حرارتي DMTA .................99
5-نتيجه گيري .............104
6- مراجع ..................105
شامل 118 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر ایجاد رنگ پریدگی در روکشهای تک پوششه خودرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت

بررسي وضعيت مديريت تضمين كيفيت در شركت آذين خودرو . 100برگ . بررسي تاثير به كارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني از نظر برنامه ريزي و توسعه منابع انساني در پروژه هاي عمراني. 120برگ. تعميرات و نگهداري در شركت ايران خودرو ...

fdghfhgf - مديريت - پروژه

پاورپوينت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط(پايان‌نامه مدیریت تکنولوژی) پاورپوينت پروژه پاياني شركتپارس خزر

پایان نامه | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت ( short message ) 105 ص + 22 اسلاید

پایان نامه پروژه - payannamehfarsi.blogfa.com

بررسي عوامل موثر بر جذب ‏ ‎ uf6 ‎ ‏ و ‏ ‎ hf ‎ ‏ توسط جاذب سديم فلورايد(‏ ‎ (naf طراحي و ساخت اريفيس تحت شرايط خلاء (متوسط و بالا)

Uncategorized | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

کارشناسي ارشد m.sc گرایش زراعت 125 ص بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق 100 ص

پایان نامه پروژه - payannamehfarsi.blogfa.com

بررسي عوامل موثر بر جذب ‏ ‎ uf6 ‎ ‏ و ‏ ‎ hf ‎ ‏ توسط جاذب سديم فلورايد(‏ ‎ (naf طراحي و ساخت اريفيس تحت شرايط خلاء (متوسط و بالا)

مدیریت و کنترل پروژه - cpm.blogfa.com

هدف‌ اين‌ نوشتار، بررسي‌ چگونگي‌ ايجاد و پياده‌ سازي‌ يك‌ «برنامه‌ي پروژه» با يك رويكرد شش‌ مرحله‌اي‌ است.

دانلود تحقیق نادرشاه افشار ۳۲ ص - همکاری در فروش فایل مرجع ...

دانلود تحقیق نادرشاه افشار ۳۲ ص. نادرش . قسمتی از متن پروژه … نادرش. نادرشاه افشار. نادرشاه افشار، ر

صنایع,پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع,کارشناسی, ارشد ...

دانلود مقاله بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي . 3,500. دانلود مقاله سوخت هسته اي و فرايند آن. 4,000. پروژه سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (5 s) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو + پرسشنامه. 9,500. تحقیق بررسي و مقايسه رشد صنعت در ...

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت

بررسي وضعيت مديريت تضمين كيفيت در شركت آذين خودرو . 100برگ . بررسي تاثير به كارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني از نظر برنامه ريزي و توسعه منابع انساني در پروژه هاي عمراني. 120برگ. تعميرات و نگهداري در شركت ايران خودرو ...

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت

بررسي وضعيت مديريت تضمين كيفيت در شركت آذين خودرو . 100برگ . بررسي تاثير به كارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني از نظر برنامه ريزي و توسعه منابع انساني در پروژه هاي عمراني. 120برگ. تعميرات و نگهداري در شركت ايران خودرو ...

fdghfhgf - مديريت - پروژه

پاورپوينت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط(پايان‌نامه مدیریت تکنولوژی) پاورپوينت پروژه پاياني شركتپارس خزر

فوق العاده

بحث و بررسي در خصوص ارضاي نيازها و عوامل ديگري و اثر بخشي بيشتر كاركنان و ايجاد محيطي صيفي و پر جاذبه براي آنان در محيط هاي سازماني توجه هر فرد دلسوز به آينده اين مرز و بوم را به خود معطوف مي آورد. چرا كه با تلاش و همفكري ...

بهداشت آب | کانون دانش (بانک مقالات)

عوامل مختلفي در ايجاد طعم و بوي آب موثر است. ازجمله اين عوامل جلبك‌ها، تجزيه گياهان آبزي، محصولات حاصل از كلرينه نمودن آب نظير كلر و فنل‌ها و آب‌هاي راكدي كه در انتهاي سيستم توزيع ساكن مي‌مانند.

پایان نامه | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت ( short message ) 105 ص + 22 اسلاید

مدیریت و کنترل پروژه - cpm.blogfa.com

هدف‌ اين‌ نوشتار، بررسي‌ چگونگي‌ ايجاد و پياده‌ سازي‌ يك‌ «برنامه‌ي پروژه» با يك رويكرد شش‌ مرحله‌اي‌ است.

fdghfhgf - مديريت - پروژه

پاورپوينت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط(پايان‌نامه مدیریت تکنولوژی) پاورپوينت پروژه پاياني شركتپارس خزر

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت

بررسي وضعيت مديريت تضمين كيفيت در شركت آذين خودرو . 100برگ . بررسي تاثير به كارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني از نظر برنامه ريزي و توسعه منابع انساني در پروژه هاي عمراني. 120برگ. تعميرات و نگهداري در شركت ايران خودرو ...

مشاوره تحصیلی و دانشگاهی - دانلود پایان نامه روانشناسی ...

- بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كارمندان دانشگاه - بررسي ملاكهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملاير

دانلود پروژه معماری - unishope.rozblog.com

دانلود پروژه معماری,,دانلود پروژه معماری,فروش انواع پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

فوق العاده

بحث و بررسي در خصوص ارضاي نيازها و عوامل ديگري و اثر بخشي بيشتر كاركنان و ايجاد محيطي صيفي و پر جاذبه براي آنان در محيط هاي سازماني توجه هر فرد دلسوز به آينده اين مرز و بوم را به خود معطوف مي آورد. چرا كه با تلاش و همفكري ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

جهت مشاهده فهرست مطالب و دریافت پروژه بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک کنید تا فهرست آن در سایت DOCiran.com باز شود.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

روش تحقیق بررسی وضعیت کیفی کتابخانه های دبیرستانی از لحاظ مدیریت ، نیروی انسانی، بودجه ، منابع و فضا و جایگاه این کتابخانه ها در بدنه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 85

مشاوره تحصیلی و دانشگاهی - دانلود پایان نامه روانشناسی ...

- بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كارمندان دانشگاه - بررسي ملاكهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملاير

دانلود پروژه معماری - unishope.rozblog.com

دانلود پروژه معماری,,دانلود پروژه معماری,فروش انواع پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

طرح بنر ماه محرم

پاورپوینت درباره آزمايشات ادرار

بسته کمک آموزشی نکته به نکته برای پایه اول دبستان

پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 12(گوناگونی گیاهان)

پاورپوینت کارآفرینی پرورش ماهی

تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از شرع و فقه اسلام گرفته شدهمقاله درمورد. هواسازها

دانلود پرسشنامه تست دست برتری

پروژه ی کامل شبیه سازی MATLAB از 4 تمرین پردازش سیگنال دیجیتال (dsp)همراه با گزارش کامل و تصاویر جداگانه از تمرین های انجام شده در متلب