دانلود فایل


دانلود اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه مقالات جامع تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی

دانلود فایل دانلود اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی فهرست
صفحهعنوان مقدمه 1 – طرح مساله 2- تحقیقات و مطالعات قبلی 3- ضرورت تحقیق 4- فرضیه ها 5- روش تحقیق 6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب کلیات: الف – سیر تاریخی مجازات اطفال 1 – دوره باستان و میانه 2- دوره معاصر 3- دوره باستان و پس از آن در ایران ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها 1- طفل و مسئوولیت کیفری 2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار 3- علل بزهکاری 4- اهمیت بزهکاری ج – هدف از مجازات اطفال د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال 1- تناسب جرم و مجازات 2- تفرید مجازات 3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی 4- ضرورت دوری از برچسب زنی 5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش هـ – مجازاتهای جایگزین حبس 1- فلسفه پیدایش 2- تاریخچه و مفهوم 3- فواید و شرایط 4- انواع 5- زمینه های اجرا بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف گفتار دوم – حقوق کیفری ایران گفتار سوم – اسناد بین المللی فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق کیفری ایران گفتار چهارم – اسناد بین المللی فصل سوم – مجازاتهای شفاهی فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران گفتار دوم – اسناد بین المللی فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی فصل هفتم – خدمات عام المنفعه گفتار اول – تاریخچه گفتار دوم – ماهیت گفتار سوم- شرایط و الزامات گفتارچهارم – مزایا و معایب گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران گفتارششم – اسناد بین المللی فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق کیفری ایران گفتارچهارم – اسناد بین المللی فصل دهم – جزای نقدی گفتاراول – تاریخچه گفتاردوم – مفهوم و اوصاف گفتارسوم – انواع مبحث اول – جزای نقدی ثابت مبحث دوم – جزای نقدی نسبی مبحث سوم – جزای نقدی روزانه گفتار چهارم – مزایا و معایب گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران گفتارششم – اسناد بین المللی بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس فصل اول – نظام نیمه آزادی گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل دوم – استفاده از زندانهای باز گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل چهارم – حبس در منزل گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل پنجم – تعلیق هفت

گفتار اول – تعریف و فلسفه گفتار دوم – انواع گفتار سوم – مزایا و معایب گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران مبحث اول – سابقه تاریخی مبحث دوم – شرایط مبحث سوم – آثار مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی مبحث پنجم – فسخ گفتار ششم – اسناد بین المللی فصل ششم – آزادی مشروط گفتار اول – تعریف و فلسفه گفتار دوم – تاریخچه گفتار سوم – مزایا و معایب گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران هشت

مبحث اول- سابقه تاریخی مبحث دوم- شرایط مبحث سوم- آثار گفتار ششم – اسناد بین المللی نتیجه گیری منابع و ماخذ پیوستها نه

چکیده انگلیسی

مقدمه

1- طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.
بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.
علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.
لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.


2- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
– کتاب حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
– کتاب جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان جانشینهای مجازات زندان که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.
اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق
دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.
بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.
اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.
اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها
فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

5- روش تحقیق
اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن،

تحقیق و مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری ...

... حقوق ایران و اسناد بین المللی. ... اطفال بزهکار ... است که فرد با رسیدن به آن در ...

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد ...

اخبار مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی قیمت: 15,000 ...

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق ...

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا …

مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد ...

فهرست صفحه عنوان مقدمه 1 – طرح مساله 2- تحقيقات و مطالعات قبلي 3 ...

دانلود پایان نامه : پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست ...

دانلود متن کامل با ... اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی ...

پایان نامه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق ...

پایان نامه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ...

دانلود پایان نامه : پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست ...

ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید.

دانلود پایان نامه : پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست ...

ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید.

سن مسؤولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و جمهوری آذربایجان و ...

بدین واسطه ضروری است که در مقام بررسی سن مسؤولیت کیفری و مبانی آن در حقوق داخلی، ایران و جمهوری آذربایجان نسبت به بررسی تطبیقی این موضوع با اسناد بین المللی و ضرورت رعایت یا عدم رعایت آن در حقوق داخلی این دو کشور مطالعاتی صورت گیرد.

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

بزه دیدگی و بزهکار شدن اطفال و ... اسناد بین المللی و ... و تطبیق آن با اسناد بین ...

پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و ...

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل …

خرید و دانلود بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه ...

خرید و دانلود بررسی ... شما با جستجوی ... در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با ...

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

بزه دیدگی و بزهکار شدن اطفال و ... اسناد بین المللی و ... و تطبیق آن با اسناد بین ...

مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد ...

فهرست صفحه عنوان مقدمه 1 – طرح مساله 2- تحقيقات و مطالعات قبلي 3 ...

پایان نامه ها - riclc.ut.ac.ir

بزه دیدگی و بزهکار شدن اطفال و ... اسناد بین المللی و ... و تطبیق آن با اسناد بین ...

طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق ...

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل …

دانلود پایان نامه ارشد: پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در ...

ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در ... در اسناد بین المللی با ... اطفال و نوجوانان ...

پایان نامه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق ...

پایان نامه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ...

پایان نامه بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و ...

... در اسناد بین المللی و ... با یکدیگر متحدند و ... اطفال بزهکار و تطبیق آن ...

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق ...

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا …

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد ...

اخبار مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی قیمت: 15,000 ...

پایان نامه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق ...

پایان نامه مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ...

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود اسکریپت قدرتمند فارسی" کسب درآمد از پاپ آپ"

دانلود تحقیق بررسی علل حمله عربستان به یمن

گیاهان زینتی 13 ص

سوالات حسابداری صنعتی ، حسابرسی و حسابداری مالی و شرکتهای کنکور سال 91

سورس اپلیکیشن میوه فروش(اندروید استودیو)

تحقیق و بررسی در مورد تداخل مجازات

زباله

شكل گیری و اهداف گروه های شیطان پرستی در ایران

كتاب Image Processing in Radiology: Current Applications زبان اصلي