دانلود فایل


دانلود ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی منابع انسانی سازمان - دانلود فایلدانلود فایل مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی

دانلود فایل دانلود ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی منابع انسانی سازمان تعداد صفحات فارسی:19
نوع فایل ضمیمه:پاورپوینت
دانلود ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی منابع انسانی سازمان
فهرست مطالب:
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان است. سؤالات تحقیق عبارتند از: چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؟
این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان است. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید روایی، از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن 894/0 است که نشان دهنده پایایی بالای آن است. یافته های پژوهش بر وجود رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات، عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی صحه می گذارد اما با این حال نتایج نشان می دهد که با وجود این رابطه، هنوز فناوری اطلاعات به عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان نگاه می شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات استفاده شده است. در پایان نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی برازش کلی مدل پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

اثرمتداول اینترنت و فناوری اطلاعات
استفاده از اینترنت برای کارمندیابی
استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار
کار پروژه ای با قرار داد جزئی ( ریز قرارداد )
استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیت های کارکنان
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان
تغییر در سبک رهبری
تغییر نقش کارکنان
تغییر شیوه کنترل کارکنان
تغییر انگیزش کارکنان
تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش
نتیجه گیری
منابع و ماخذ


ناروی اطلاعات


سیستم های اطلاعاتی


عملکرد مدیریت منابع انسانی


عملکرد سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات ...

سازمانها به منظور افزایش کارایی ... فناوری اطلاعات بر ... منابع انسانی سازمان ...

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس ...

فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر می گذارد. فرضیه های فرعی : 1- سطح فناوری اطلاعات درافزایش مقدار تولید در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر بسزایی داشته است.

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

... تهران و اثرات آن بر کارایی. ... فناوری اطلاعات بر منابع ... انسانی و سازمان ...

دانلود مقاله بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی ...

چکیدهظهور فناوری جدید اطلاعات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است، به ظهور برخی تحوﻻت بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است.

فناوري اطلاعات,و ارتباطات, توانمندسازي كاركنان, دانشگاه ...

... منابع انسانی ... اطلاعات 1352-3- 3- اثرات ... فناوری اطلاعات بر سازمان ...

مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و ...

شرکتها، خدمات منابع انسانی (hr) را برای صرفه جویی در هزینه، برای کارایی، بهبود خدمات، دستیابی به تخصص در منابع انسانی و انعطاف پذیری مضاعف، برون سپاری می کنند (بندورف، بارگ، و گرازیانو، ۲۰۰۵؛ لی، ۲۰۰۷؛ مارکز، ۲۰۰۷؛ اوشیما، کائو، و تاور، ۲۰۰۵).

دانلود مقاله بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی ...

چکیدهظهور فناوری جدید اطلاعات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است، به ظهور برخی تحوﻻت بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است.

بررسی اثربخشی میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار ...

3.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان در ... از اثرات فناوری اطلاعات ... منابع انسانی ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

... تهران و اثرات آن بر کارایی. ... فناوری اطلاعات بر منابع ... انسانی و سازمان ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

... تهران و اثرات آن بر کارایی. ... فناوری اطلاعات بر منابع ... انسانی و سازمان ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

... تهران و اثرات آن بر کارایی. ... فناوری اطلاعات بر منابع ... انسانی و سازمان ...

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان ...

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی ... سازمان پرسشنامه ارزیابی ... منابع انسانی ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت مالی: نقش تعاملی فناوری ...

2-7برنامه ریزی منابع انسانی ... فناوری اطلاعات بر ... سازمان است. یک فناوری ...

مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و ...

شرکتها، خدمات منابع انسانی (hr) را برای صرفه جویی در هزینه، برای کارایی، بهبود خدمات، دستیابی به تخصص در منابع انسانی و انعطاف پذیری مضاعف، برون سپاری می کنند (بندورف، بارگ، و گرازیانو، ۲۰۰۵؛ لی، ۲۰۰۷؛ مارکز، ۲۰۰۷؛ اوشیما، کائو، و تاور، ۲۰۰۵).

ارزیابی اثر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان

ارزیابی اثر فناوری اطلاعات بر ... از منابع و نیروی انسانی و ... و کارایی سازمان ...

نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء بهره وری سازمانها

در خصوص تأثیر متغیرهای سازمان در بهره وری ... فناوری اطلاعات همان ... منابع انسانی;

فناوري اطلاعات,و ارتباطات, توانمندسازي كاركنان, دانشگاه ...

... منابع انسانی ... اطلاعات 1352-3- 3- اثرات ... فناوری اطلاعات بر سازمان ...

بررسی اثربخشی میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار ...

3.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان در ... از اثرات فناوری اطلاعات ... منابع انسانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اثرات فناوری ...

ظهور فناوری جدید اطلاعات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است به ظهور برخی تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است .

دانلود مقاله بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی ...

چکیدهظهور فناوری جدید اطلاعات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است، به ظهور برخی تحوﻻت بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است.

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

... تهران و اثرات آن بر کارایی. ... فناوری اطلاعات بر منابع ... انسانی و سازمان ...

دانلود مقاله بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی ...

چکیدهظهور فناوری جدید اطلاعات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است، به ظهور برخی تحوﻻت بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان ...

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی ... سازمان پرسشنامه ارزیابی ... منابع انسانی ...

بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان

بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ... از منابع و نیروی انسانی و ... روی کارایی سازمان ...

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات ...

سازمانها به منظور افزایش کارایی ... فناوری اطلاعات بر ... منابع انسانی سازمان ...

تحقیق درباره توسعه اقتصادی

قرون وسطی

آلاینده های میکروبی

قرون وسطی

تحقیق در مورد كارآفريني شركتهاي كوچك

دانلود فایل پاورپوینت دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی .

تحقیق در مورد بخشي در مورد عظمت و شخصيت حضرت فاطمه الزهراء(س) مطرح شده در مجلس عزاداري آن حضرت

مقاله درباره حضرت موسی علیه السلام

دانلود پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل و حین و بعد از زلزله - 10 اسلاید

دانلود فایل combination کاملا تست شده سامسونگ SM-j111F برای حذف FRP و حل مشکلات نرم افزاری-با لینک مستقیم